S’interposa un recurs especial a l’AMB sobre la contractació pública

La Comissió Sectorial de Serveis Públics de Transport de Viatgers per Carretera de Catalunya, formada per UGT-CCOO-FECAV,  acorda la interposició de recursos contra el plec de clàusules de la licitació de transport públic.

Els sindicats insten la Comissió Sectorial de Serveis Públics de Transport de Viatgers per Carretera de Catalunya a interposar un recurs contra l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per evitar possibles mobilitzacions dins del sector.

En aquest context, la Comissió considera que el sistema de puntuació dels aspectes econòmics en la licitació per l’adjudicació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers entre l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i altres municipis condiciona la viabilitat de la prestació del servei, tot desequilibrant la relació qualitat-preu, ja que els paràmetres qualitatius resulten pràcticament inexistents. Per tant, es defensa que la pluralitat dels criteris d’adjudicació no seria equitativa ni respectaria l’objectiu de la prestació pel que fa als estàndards de qualitat ni la preservació de les condicions laborals, elements defensats per la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Segons la Comissió, els criteris d’adjudicació d’aquesta licitació amb segell de l’AMB convindria que respectessin l’equilibri entre aspectes econòmics i tècnics amb l’objectiu final de preservar, entre d’altres, les característiques socials que impliquen el manteniment de les condicions laborals i salarials, l’estabilitat en l’ocupació i l’experiència del personal, tenint en compte que més de 4000 llocs de treball depenen d’aquestes licitacions.

El plec de clàusules administratives en matèria de qualitat i estabilitat laboral són una referència per complir amb les obligacions socials i laborals establertes al dret de la Unió Europea, al dret nacional i als convenis col·lectius amb la finalitat de millorar les condicions dels convenis sectorials, així com els plans de reciclatge i formació del personal i la millora de la seguretat i salut laboral. Licitacions elaborades des de la perspectiva de l’AMB per aquest servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers no afavoreixen l’acompliment d’aquest compromís social.

Tant és així, que el càlcul del pressupost base de la licitació proposa un esquema de costos basat en dades de 2019 i una previsió d’ingressos, que pren com a referència dades pre-pandèmiques de demanda del 2019, preveient increments del 2% per any a partir del 2023; tot i que actualment seguim tenint reduccions de demanda que superen el 20%.

Per tot això, es considera que la licitació inclou un criteri d’oferta desproporcionada que, alhora, s’allunya del concepte de contractació pública socialment responsable recollit a l’acord de Govern aprovat per la Generalitat de Catalunya en el qual s’incideix en la rellevància de fer un gir en l’articulació de criteris, concedint espai destacat a les ofertes amb la millor relació qualitat-preu per davant de les més avantatjoses en termes econòmics, assignant d’aquesta manera prioritat al criteri de la qualitat.

Davant d’aquesta situació, els membres de la Comissió, per consens, han presentat  recursos al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic amb la intenció d’impugnar el plec de clàusules administratives particulars i la memòria econòmica del contracte, ja que les condicions establertes qüestionen la legalitat de la licitació. L’associació representativa i els dos sindicats sol·liciten la nul·litat de diferents aspectes del plec.

Comments are closed.