23.900 persones amb discapacitat tindrien feina si les empreses complissin la quota del 2% de la Llei general de la discapacitat

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, 3 de desembre, la UGT de Catalunya denunciem l’incompliment de la quota del 2% per part de les empreses de 50 i més treballadors. La Llei general de drets de les persones amb discapacitat (LGD, abans coneguda com LISMI) estableix que les empreses amb 50 persones treballadores o més han de respectar una quota del 2% de persones treballadores amb discapacitat igual o superior al 33%, tot i que hi ha existeixen diferents supòsits d’exempció de l’obligació de contractar persones amb discapacitat. La UGT de Catalunya hem estimat que si totes les empreses de Catalunya complissin la quota del 2% de persones treballadores amb discapacitat, 23.900 persones més amb discapacitat tindrien feina.

Això vol dir que si les empreses complissin amb la LGD, la taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat pujaria 12 punts percentuals fins a situar-se al 43,7%.

Amb les dades que disposem, no és possible conèixer el grau de compliment d’aquesta normativa, únicament són públiques dades sobre la inspecció de treball a Catalunya de l’any 2019. Segons les dades de l’acció inspectora realitzada durant el 2019, a requeriment de la Inspecció es va afavorir la contractació de 228 persones amb discapacitat, dada un 46% inferior al 2018, però, la quantitat invertida en mesures alternatives a la contractació de persones amb discapacitat va ser de 9.857.373€ que, al contrari, el l2018 va ser un 32% superior. Aquestes dades manifesten la clara tendència de les empreses a accedir a mesures alternatives que no pas a contractar a persones amb discapacitat.

Aquestes dades també ens assenyalen que avui dia encara hi ha un important nombre d’infraccions relacionades amb la integració laboral de les persones amb discapacitat, fet que des de la UGT de Catalunya denunciem contundentment no només perquè el compliment de la LISMI és un deure, sinó perquè afecta directament sobre l’ocupació de les persones treballadores amb discapacitat. En aquest sentit, la UGT de Catalunya reclamem reforçar les actuacions de la Inspecció de Treball i revisar les sancions en el cas d’incompliment per part de les empreses de la quota o de les mesures alternatives.

Tanmateix, des de la UGT de Catalunya considerem que és necessari un foment més decidit de l’ocupació efectiva en les empreses ordinàries de treballadors amb discapacitat, enlloc de promoure la utilització de mesures alternatives, que poden esdevenir un mecanisme encobert per a la no contractació de persones amb discapacitat.

La principal via de contractació de persones amb discapacitat es produeix en els Centres especials de treball (CET), així, el 66% de la contractació realitzada a persones amb discapacitat durant el 2019 va ser en CETs. Però, des de la UGT de Catalunya hem hagut de denunciat diverses vegades la intencionalitat d’alguns CETs, que no permeten la transició al mercat ordinari i treuen profit dels salaris subvencionats per complir merament amb la LISMI. Així, la UGT de Catalunya ha insistit i ha aconseguit que dins del Pla de Treball del Consell de Relacions Laborals s’hagi creat un grup de treball amb l’objectiu d’establir “pautes o criteris per a la reordenació i reestructuració del sector dels centres especials de treball que permeti la promoció efectiva de l’accés a l’ocupació ordinària de les persones amb discapacitat.” La prioritat del nostre sindicat és reorientar l’actual model dels CET i garantir la transició al mercat ordinari de les persones amb discapacitat.

La UGT som una organització compromesa amb les persones amb discapacitat i tenim el propòsit que la discapacitat no actuï com un factor de discriminació que condicioni la inclusió social i laboral plena d’aquestes persones. Com a agents socials i representats de les persones treballadores, participem en el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat, amb l’objectiu de desenvolupar un pla d’acció estratègic que serveixi per avançar en l’atenció transversal i integral de les persones amb discapacitat d’acord amb els principis de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

A la nostra acció sindical promovem la igualtat de tracte i de condicions de les persones amb discapacitat en les empreses, responsabilitat que vertebrem a través de la negociació col·lectiva. Dins del nostre Decàleg de Negociació Col·lectiva, tenim incorporat un recull de les clàusules per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats de les persones amb discapacitat, facilitar el compliment de les obligacions legals de les empreses, regular l’adaptació dels llocs i fomentar la permanència en el treball de les persones treballadores que han sofert una discapacitat sobrevinguda, facilitar el desenvolupament del treball productiu de les persones amb discapacitat, vigilar la salut de les persones treballadores i identificar riscos que augmentin les probabilitat de discapacitat sobrevinguda.

Finalment, aquest any 2020 l’impacte de la Covid-19 sobre tots els àmbits de les nostres vides i profunditza les desigualtats ja existents. Les repercussions en l’ocupació i en la protecció social són majors entre les persones amb discapacitat, tenint més probabilitats de perdre el treball i més dificultats per a tornar a treballar, però tampoc s’està oferint, des de l’àmbit de la protecció social, un recolzament directe a les persones amb discapacitat. Per consegüent, la UGT de Catalunya vigilarem perquè no es deixi enrere a aquest col·lectiu en les respostes que els governs estan donant per fer front als efectes de la Covid-19.

Comments are closed.