EPA I TRIMESTRE 2023: El primer trimestre del 2023 comença amb més atur però, també, amb més ocupació, menys temporalitat i menys parcialitat

EPA I TRIMESTRE 2023 – Principals dades Catalunya

 

Dades destacades del primer trimestre de 2023:
 • La taxa d’atur a Catalunya augmenta i se situa en el 10,37%, amb 407.200 persones en situació de desocupació, 000 persones més que el trimestre anterior (+5,17%), i 13.000 persones interanualment (+3,30%). Així, la taxa d’atur s’incrementa en 0,45 punts percentuals intertrimestralment, i 0,13 p.p. respecte a l’any anterior.
 • Per províncies, Lleida presenta la taxa d’atur més baixa amb un 8,69% (18.300 persones) seguida de Barcelona, amb un 10,15% (295.900 persones), Girona, amb un 11,28% (45.200 persones) i Tarragona, amb un 11,91% (47.800 persones).
 • A l’Estat espanyol, la taxa d’atur se situa en el 13,26%, i el nombre de persones en situació de desocupació és de 3.127.800 persones: 103.800 persones més que el trimestre anterior
(+3,43%), però 46.900 persones menys que ara fa un any (-1,48%).
 • Aquest trimestre creix la població ocupada en 2.300 persones (+0,07%), i també interanualment amb 64.000 persones més ocupades (+1.85%). La taxa d’ocupació se situa en el 54,36%, 0,3 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,01 p.p. menys interanualment.
 • També augmenta la població activa intertrimestralment, amb 22.300 persones més (+0,57%), i interanualment, amb 77.000 persones actives més (+2%). La taxa d’activitat, se situa en el 60,65%, amb una variació trimestral i intertrimestral poc significativa.
 • La població inactiva creix en un trimestre en 19.200 persones, i en 42.500 persones en un any. En el cas de les persones de 16 a 64 anys, la població inactiva s’incrementa en 14.400 persones intertrimestralment, i en 16.400 persones respecte a l’any anterior.
 • Continua caient la taxa de temporalitat. Aquest trimestre se situa en el 14,33%, 0,15 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i –5,85 p.p. interanualment.
 • També es redueix la taxa de parcialitat i se situa en el 12,21%, 0,52 punts percentuals menys que trimestre anterior i 1,42 p.p. menys que ara fa un any. La parcialitat involuntària se situa en el 35,96%, amb una reducció intertrimestral del 20,10%.
 • Aquest trimestre la desocupació femenina (203.000 dones) torna a ser inferior a la masculina (204.100 homes), tot i que l’atur femení (+12.200 dones +6,39%) s’ha incrementat més que el masculí (+7.700 homes, +3,92%). Interanualment, l’atur masculí (+11.600 homes, +6,03%) s’ha incrementat més que el femení (+1.300 dones, +0,64%). Aquest trimestre les dones representen el 49,85% del total de l’atur. La taxa d’atur femenina (10,70%) continua sent lleugerament més elevada que la masculina (10,05%).
 • La taxa de parcialitat femenina se situa aquest trimestre en el 18,54%, tres vegades  la masculina (6,34%). I la taxa de temporalitat femenina és del 15,77%, 1,44 p.p. per sobre de la general.
 • S’incrementa l’atur juvenil en 9.300 joves (+14,76%) intertrimestralment, tot i que interanualment es redueix en 6.500 joves (-8,25%). 300 joves es troben en situació de desocupació. Representen el 17,76% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil se situa en el 22,10%, 2,4 punts percentuals més trimestralment, però 3,2 p.p. menys que ara fa un any. La temporalitat juvenil s’incrementa i se situa en el 48,28%, +3,73 punts percentuals intertrimestralment, però 16,5 p.p. menys que ara fa un any.
 • Entre les persones majors de 55 anys la desocupació s’incrementa en 7.700 persones respecte al trimestre anterior (+12,18%) i en 5.000 persones interanualment (+7,59%), situant-se en 70.900 persones.
 • L’atur entre les persones estrangeres també s’incrementa intertrimestralment en 15.000 persones, i en 17.900 persones interanualment. Representen el 29,67% del total de persones en situació de desocupació.
 • 700 persones porten més d’un any en situació de desocupació (el 37,50% del total). Són 8.000 persones més que el trimestre anterior, però 11.600 menys interanualment. D’aquestes, 89.300 persones porten més de 2 anys sense feina (58,48% del total de l’atur de llarga durada).
 • Les persones en situació d’atur que no perceben subsidi o prestació per desocupació representen aquest trimestre el 59,23% del total de l’atur.
 • Aquest trimestre s’han creat 2.300 llocs de treball i 64.000 llocs de treball en un any. Intertrimestralment, l’increment de l’ocupació s’ha produït als serveis, amb 13.600 llocs de treball més, i a la construcció, amb 100 llocs de treball més. Per contra, l’agricultura ha destruït 5.700 llocs de treball i la indústria 5.600 ocupacions. Interanualment els serveis i la indústria han creat 57.600 i 36.600 llocs de treball respectivament. Per contra, la construcció n’ha destruït 16.600 i l’agricultura 13.500 llocs de treball.
 • Intertrimestralment el sector privat ha creat 2.800 llocs de treball, mentre que el sector públic n’ha destruït 500. Interanualment, el sector privat ha creat 62.400 llocs de treball, i el sector públic 1.600 llocs de treball.
 • Pel que fa a les famílies, el primer trimestre del 2023 presenta 74.100 llars sense cap persona perceptora d’ingressos,300 habitatges amb tots els seus actius en situació de desocupació i 169.200 llars amb tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
El primer trimestre de l’any 2023 comença amb més atur, però també amb més ocupació, menys temporalitat i menys parcialitat, segons ens indiquen les dades de l’EPA.
Les dades d’aquest trimestre en relació a l’atur no són bones: la taxa d’atur torna a superar el 10% (10,37%) i les persones en situació de desocupació arriben a les 407.200 persones. Creix l’atur entre homes, dones, joves, persones majors de 55 anys i persones estrangeres, tant trimestral com intertrimestralment, a excepció dels joves, que han reduït l’atur en 6.500 joves en un any.
Tot i això, la creació d’ocupació d’aquest trimestre, 2.300 llocs de treball en tres mesos i 64.000 llocs de treball en un any, situa el nombre de persones ocupades a Catalunya (3.521.300 persones) en una xifra rècord en un primer trimestre dels del 2008.
Així mateix, continua reduint-se la taxa de temporalitat, situada aquest trimestre en el 14,33%, 1 dècima menys que el trimestre anterior i 5,8 punts percentuals menys que ara fa un any. La població assalariada amb un contracte indefinit arriba al 85,7%.
I també cau la temporalitat juvenil que, tot i continuar sent molt elevada (48,28%), es redueix en 16,5 punts percentuals respecte a l’any anterior.
També es redueix la taxa de parcialitat, que se situa en el 12,21%, i la parcialitat involuntària.
Tot i això, 152.700 persones presenten atur de llarga durada i el 58,48% d’aquestes porten més de 2 anys sense trobar feina). Gairebé el 60% de les persones en situació d’atur no perceben subsidi o prestació per desocupació i  les llars sense cap persona perceptora d’ingressos arriba a les 74.100 llars. A més, encara tenim 127.300 habitatges amb tots els actius en situació de desocupació i gairebé 170.000 llars amb tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.
Novament les treballadores i els treballadors i les famílies amb les rendes més baixes continuen pagant les conseqüències de crisis econòmiques i polítiques que han provocat l’augment de la inflació, dels preus i l’increment de l’euríbor. I aquesta situació s’ha vist agreujada perquè les empreses han volgut mantenir, i fins i tot incrementar, els seus beneficis repercutint el cost de l’energia o de les matèries primeres en el preu final dels béns i serveis, especialment en els aliments.
El resultat està sent demolidor per a les persones treballadores, que veuen com es devaluen els seus salaris i s’incrementa la pobresa laboral, i per a la població en general, amb la pèrdua del poder adquisitiu de les llars, i l’augment de la pobresa, les desigualtats i les situacions de més vulnerabilitat.
Davant aquest escenari, la UGT de Catalunya demana un repartiment just dels costos de la crisi per evitar un major deteriorament de la capacitat adquisitiva de la població treballadora i que no siguin aquestes les que suportin tot el pes de l’actual crisi de preus. També és necessari exercir un major control sobre els marges de beneficis empresarials, establint topalls als preus i modificant la regulació d’alguns mercats, especialment en determinats sectors i en les grans empreses que continuen augmentant els seus guanys de manera desproporcionada, aprofitant la conjuntura.
Amb tot això, la UGT de Catalunya animem a les persones treballadores i a la ciutadania en general a participar en les manifestacions del Primer de Maig del proper dilluns, Dia Internacional del Treball, convocades arreu de Catalunya, sota el lema “APUJAR SALARIS, ABAIXAR PREUS I REPARTIR ELS BENEFICIS”
 
Perquè la UGT de Catalunya continuem lluitant per:
 
 • L’enfortiment del Diàleg social i del marc català de relacions laborals, com a eina de participació entre el Govern i els Interlocutors Socials per desenvolupar les mesures d’escut social i de millora de l’activitat econòmica que generi treball digne i amb drets, i un model laboral més just, solidari i equilibrat.
 • El Salari Mínim de Referència Català i per aconseguir que cap salari estigui per sota del 60 % del salari mitjà del país (1.319 euros per 14 pagues).
 • Avançar en drets per posar fi a la precarietat laboral, defensant la negociació col·lectiva com a eina essencial per a la distribució de la riquesa i per l’establiment d’uns salaris dignes per a les persones treballadores, amb augments en consonància amb el nivell d’inflació i els beneficis empresarials.
 • Reformar les causes i el cost de l’acomiadament per a dotar de major estabilitat i seguretat les relacions laborals del nostre país, obstaculitzant el recurs fàcil a l’acomiadament barat i recuperant totes les garanties que van perdre els contractes indefinits amb la reforma laboral de 2012.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Treballar per assolir un nou model productiu més equilibrat i sostenible, basat en una política industrial, amb més inversió́ en innovació́, formació́ i coneixement, amb un model turístic sostenible i amb condicions de treball digne i un sector serveis amb  valor afegit.
 • Situar la reducció de l’atur i la intermediació laboral pública com a acció prioritària, amb més inversió en polítiques actives d’ocupació, focalitzant en les persones en situació d’atur de llarga durada, les majors de 45 anys, les persones joves i les dones.
 • Treballar per la modernització i transformació del SOC en un servei permanent, gratuït i universal, amb més personal i recursos.
 • Incrementar el nombre d’orientadores i orientadors professionals del sistema d’ocupació de Catalunya per establir, de manera conjunta amb les persones en situació d’atur, un itinerari personalitzat d’inserció segons les seves necessitats.
Avançar cap a un model de protecció social que garanteixi els recursos suficients i estables en qualsevol moment de la vida, amb l’ampliació de la Renda Garantida de Ciutadania i amb una millor compatibilitat amb l’Ingrés Mínim Vital, i un sistema públic de pensions just, suficient i sostenible ara i demà.

Comments are closed.