EPA III TRIMESTRE 2022: Les dades de l’EPA segueixen reflectint els efectes positius de la Reforma Laboral sobre l’ocupació i l’evolució del mercat de treball

Tot i el repunt en la taxa d’atur d’aquest trimestre, el nombre de persones en situació d’atur (365.200 persones) és el més baix en aquest mateix des del 2008.

EPA III TRIMESTRE 2022 – Principals dades Catalunya

Dades destacades del tercer trimestre de 2022:
 • La taxa d’atur a Catalunya se situa en el 9,31%, amb 365.200 persones en situació de desocupació, 700 persones més que el trimestre anterior (+1,30%) i 61.400 persones menys que ara fa un any (-14,41%). La taxa d’atur creix en 0,02 punts percentuals intertrimestralment, però es redueix i en 1,06 punts percentuals interanualment.
 • Per províncies, Girona presenta la taxa d’atur més baixa amb un 7,24% (29.300 persones) seguida de Barcelona, amb un 9,30% (270.600 persones), Lleida, amb un 10,62% (22.800 persones) i Tarragona, amb un 10,76% (42.600 persones).
 • A l’Estat espanyol, la taxa d’atur se situa en el 12,67%, i el nombre de persones en situació de desocupació és de 2.980.200 persones: 60.800 persones més que el trimestre anterior (+2,08%), però 436.500 persones menys que ara fa un any (-12,78%).
 • Intertrimestralment creix la població ocupada en 38.900 persones (+1,10%), i en 80.500 persones (+2,31%) interanualment. La taxa d’ocupació se situa en el 55,64%, 0,3 punts percentuals més que el trimestre anterior, i 0,08 p.p. més que l’any passat.
 • També s’incrementa la població activa, amb 43.600 persones més aquest trimestre (+1,12%), i 19.000 persones més interanualment (+0,49%). La taxa d’activitat, se situa en el 61,35%, 0,4 punts percentuals més que el trimestre anterior, però 0,2 p.p. menys que l’any anterior.
 • La població inactiva baixa aquest trimestre en 9.200 persones, tot i que interanualment creix en 30.100 persones. En el cas de les persones de 16 a 64 anys, la població inactiva es redueix en 11.500 persones intertrimestralment, però s’incrementa interanualment en 12.200 persones.
 • Continua caient la taxa de temporalitat, i aquest trimestre se situa en el 16,42%
(-1,3p.p.). Interanualment la reducció de la temporalitat és de 5,4 punts percentuals.
 • La taxa de parcialitat se situa en el 11,26%, inferior a la del trimestre anterior (-1,5 p.p), i a la de fa un any (-1,1p.p). La parcialitat involuntària se situa en el 41,38%.
 • La desocupació femenina (189.900 dones) és superior a la masculina (175.300 homes). Aquest trimestre la desocupació femenina s’ha reduït en 800 dones (-0,42%), mentre que la masculina s’ha incrementat en5.500 homes (+3,24%). Interanualment i en valors absoluts, l’atur femení (-31.700 dones, -14,31%) s’ha reduït més que el masculí
(-29.800 homes, -14,53%). Les dones representen el 52% del total de l’atur. La taxa d’atur femenina (10,14%) continua sent més elevada que la masculina (8,54%).
 • La taxa de parcialitat femenina se situa aquest trimestre en el 17,23%, més de tres vegades  la masculina (5,91%). I la taxa de temporalitat femenina és del 18,71%, 2,29 p.p. per sobre de la general.
 • Intertrimestralment creix l’atur juvenil en 7.300 joves (+8,13%), i també ho fa interanualment en 29.800 joves (+44,28%), situant-se en 100 joves. Representen el 26,59% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil se situa en el 25,71%, 16,4 punts percentuals per sobre de la del total de la població, i la de temporalitat juvenil se situa en el 59,5%, 4 vegades superior a la general.
 • Entre les persones majors de 55 anys l’atur baixa en 9.500 persones respecte al trimestre anterior (-16,96%) i en 21.700 persones interanualment (-31,82%), situant-se en 46.500 persones.
 • L’atur entre les persones estrangeres s’incrementa intertrimestralment en 5.600 persones, però interanualment es redueix en 1.500 persones . Representen el 31,63% del total de persones en situació de desocupació.
 • Aquest trimestre 200 persones porten més d’un any en situació d’atur – atur de llarga durada (el 34,01% del total). D’aquestes, 69.300 persones porten més de 2 anys sense feina (55,8% del total de l’atur de llarga durada).
 • Les persones en situació d’atur que no perceben subsidi o prestació per desocupació representen aquest trimestre el 68,87% del total de l’atur.
 • Aquest trimestre s’han creat 38.900 llocs de treball, i 80.500 llocs de treball en un any. Els serveis han guanyat  71.100 llocs de treball, mentre que la resta de sectors han perdut ocupació: -15.700 llocs de treball a la construcció, -13.300 llocs de treball a la indústria, i -3.300 llocs de treball a l’agricultura. Interanualment tots els sectors creen ocupació, a excepció de l’agricultura, que perd 3.600 llocs de treball. Així, els serveis han creat 64.800 llocs de treball en un any, la indústria 14.600 llocs de treball i la construcció, 4.600 llocs de treball més.
 • Intertrimestralment tant el sector privat (+25.500 llocs de treball) com el sector públic (+13.300 llocs de treball) han creat ocupació. Però interanualment, mentre que el sector privat ha creat 108.700 llocs de treball, el sector públic n’ha destruït 28.300 llocs de treball en un any.
 • Pel que fa a les famílies, 73.900 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos,200 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 192.900 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Tot i el lleuger repunt de la taxa d’atur d’aquest trimestre, les dades de l’EPA continuen  reflectint els efectes positius de la reforma laboral sobre l’ocupació i l’evolució del mercat de treball.
En aquest sentit, el nombre de persones en situació d’atur (365.200 persones) és el més baix en aquest mateix trimestre des del 2008 (346.100 persones). Pel que fa a la població ocupada (3.559.900 persones) és la més alta també des del tercer trimestre del 2008 (3.587.100 persones).
La taxa de temporalitat (16,42%) es redueix en 1,3 punts percentuals en un trimestre i en 5,4 punts percentuals en un any, i és 6,34 p.p. inferior a la del tercer trimestre de 2019 (22,76%), abans de l’inici de la crisi sanitària. Així mateix, la població ocupada assalariada amb un contracte indefinit arriba al 83,6% (77,23% 3r trim 2019).
Aquest trimestre s’incrementa la població activa i es redueix la població inactiva, tot i que interanualment es redueix la taxa d’activitat i s’incrementa la inactivitat.
Destaquem el lleuger descens de la desocupació femenina (-800 dones), entre les persones majors de 55 anys i en l’atur de llarga durada. I també la creació 38.900 llocs de treball en un trimestre i 80.500 llocs de treball en un any.
Algunes dades negatives d’aquest trimestre són l’increment de la desocupació entre les persones joves, amb més desocupació trimestralment (+7.300) i interanualment (+29.800), i entre les persones immigrants. També ha augmentat el nombre de persones en situació d’atur que no rep subsidi o prestació.
Per una altra banda, tot i la creació d’ocupació d’aquest trimestre, aquesta s’ha produït només al sector serveis (+71.100 llocs de treball), mentre que a la construcció (-15.700) a la indústria (-13.300) i a l’agricultura (-3.300) se n’ha destruït.
Tot i la bona evolució de les dades del mercat de treball, continua l’escalada de preus dels aliments, de les energies i d’altres productes de primera necessitat, repercutint directament en el poder adquisitiu de les persones treballadores, incrementant la pobresa laboral i agreujant les situacions de vulnerabilitat.
Davant d’aquest escenari, la UGT de Catalunya reclama al govern de la Generalitat la construcció d’un pressupost per al 2023 acompanyat del diàleg social, que serveixi per frenar l’escalada de preus, per crear ocupació digna, per combatre la creixent pobresa laboral, per donar resposta a la situació de vulnerabilitat i d’emergència social de part de la ciutadania, per impulsar un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i per enfortir els serveis públics: salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupació i tot el sector públic.
Aquest Diàleg Social ha d’esdevenir l’eina de participació per desenvolupar les mesures d’escut social i de millora de l’activitat econòmica que generi treball digne i amb drets, i un model laboral més just, solidari i equilibrat.
És necessària una reforma fiscal justa i solidària, adequant la part autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), reduint el pes de l’import a les rendes més baixes i augmentant a les rendes més altes.
Reclamem també l’increment del Salari Mínim Interprofessional, així com l’increment dels salaris de conveni i la inclusió de clàusules de revisió salarial als convenis col·lectius per evitar que els salaris continuïn perdent poder adquisitiu.
I treballem per la reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
La nostra economia i el sector industrial necessiten posar en marxa el nou Pacte Nacional per a la Indústria per impulsar una  transformació digital i verda sota criteris de responsabilitat social i transició justa, fent-la més resilient i sostenible d’acord amb la Agenda 2030 i les directrius europees.
I el sector turístic necessita una nova llei que fomenti la transformació del sector i la creació d’ocupació de qualitat i amb condicions laborals dignes per a les treballadores i els treballadors.
Finalment, també tornem a reclamar que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya disposi del pressupost i el personal necessaris per tal de reduir l’atur, fonamentalment entre les persones joves, les dones, les persones majors de 45 anys i l’atur de llarga durada i molt llarga durada, que continua en nivells molt elevats.

Comments are closed.