Habilitació actuació Inspecció de Treball pel control de mesures de prevenció per prevenir la Covid-19 a les empreses

A partir del 9 de juliol, la Inspecció de Treball i Seguretat Social estarà habilitada per vigilar, requerir i estendre en cas d’incompliment actes d’infracció si no es compleixen mesures en els centres de treball per prevenir el contagi per COVID. Afecta també als tècnics habilitats per la Generalitat de Catalunya.

S’ha aprovat en el Reial decret llei 26/2020 de 7 de juliol, en la disposició addicional dotzena que modifica el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID. La mesura entra en vigor a partir del 9 de juliol.

Les mesures són:

  1. Adopció de mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas.
  2. Posada a disposició dels treballadors d’aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucides, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
  3. Establiment de mesures organitzatives: inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors i treballadores.
  4. Proporcionar a les persones treballadores equips de protecció adequats al nivell de risc quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal o en aquells casos on sigui obligatori.

A més d’assegurar en tot moment el compliment del marc legal en matèria preventiva, es a dir, la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i les seves disposicions legals.

Aquests incompliments seran qualificats com a infracció greu podent ser sancionats fins a 6.000 €.

En aquest enllaç podeu consultar el Reial decret llei 26/2020 (BOE).

Comments are closed.