La FeSMC-UGT signa el preacord del conveni del vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya

La FeSMC-UGT de Catalunya ha subscrit un principi d’acord en relació amb el conveni del vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya. En aquest document, hi figuren les principals mesures de les quals acordades són les següents:
La vigencia del conveni tindrà 3 anys (2023-2025). En aquest, s’estipula que a la jornada anual s’aplicarà una reducció de 9 hores, passant a 1770 hores/any. A més, les treballadores i treballadors del sector obtindran increments salarials 2023: 4% amb efectes 1/1/2023; 2024: 3% amb efectes 1/1/2024 i 2025: 3% amb efectes 1/1/2025.
D’altra banda, en aquest preacord s’ha estipulat una clàusula de revisió salarial del 2024 i 2025 consistent en la diferència entre l’IPC i l’increment pactat i amb topall de l’1% amb efectes de l’1 de gener de l’any següent.
Pel que fa els permisos retribuïts: hi haurà una adaptació al RD 5/2023; un dia d’assumptes propis sense justificar i retribuïdesi augment a 35 hores/any.
La classificació profesional quedarà enquadrada de la següent forma: caixer/a en grup III, cap de sucursal en grup I, i nou lloc de treball com a coordinador/a o cap/a sucursal en grup I.
En relació a les hores extres, s’estipularà un augment a 1,5 per hora treballada o la seva equivalència en temps lliure i a les hores extra en festius, 1,75 per hora treballada o equivalent.
S’inclou en el conveni, l’acord social de Barcelona, per tant, els diumenges i/o festius d’obertura comercial compresos entre maig i setembre de la zona turística de Barcelona seran voluntaris, es compensaran en dissabte i l’empresa haurà d’abonar la dieta per a aquest dia per a les persones amb jornada diària de 4 o mes hores.
Finalment, pel que fa el descans de qualitat del 2024, figuren en el preacord 4 dissabtes/any (no compten els que s’inclouen en vacances) per a les persones treballadores amb 5 o més dies de mitjana a la setmana. Pel 2025 serà 5 dissabtes/any (no compten els que s’inclouen en vacances) per a les persones treballadores amb 5 o més dies de mitjana.

Comments are closed.