VALORACIÓ ATUR ABRIL 2023: L’atur se situa a Catalunya en el més baix en un abril des del 2008 i el nombre de persones cotitzants a la seguretat social és la més alta en la sèrie històrica

Tot i aquestes bones dades, des de la UGT de Catalunya insistim en posar el focus en altres aspectes que repercuteixen en l’increment de la pobresa laboral, la pèrdua del poder adquisitiu de les famílies amb les rendes més baixes i l’augment de les situacions de vulnerabilitat, i que tenen a veure amb l’increment de preus de consum, de la inflació i de l’euríbor i l’ampliació dels marges de beneficis empresarials.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes d’abril a Catalunya

Dades destacades del mes: 
Atur
 
 • Per tercer mes consecutiu es redueix l’atur a Catalunya: 9.506 persones menys respecte al mes anterior (-2,73%). El nombre de persones en situació d’atur se situa en 338.795 persones. La reducció interanual és de 903 persones (-7,10%).
 • A l’Estat espanyol l’atur també decreix intermensualment en 73.890 persones (-2,58%) i se situa en 2.788.370 persones. Interanualment l’atur cau en 234.133 persones (-7,75%).
 • L’atur es redueix a totes les províncies: Barcelona, -5.787 persones (-2,25%), Tarragona, -1.730 persones (-4,17%), Girona, -1.491 persones (-4,66%) i Lleida, -498 persones (-2,76%). Interanualment l’atur també baixa a totes les demarcacions: a Lleida cau un 15,76% (-3.283 persones), a Girona un 10,47% (-3.572 persones), a Tarragona un 10,09% (-4.456 persones) i a Barcelona un 5,49% (-14.592 persones).
 • Intermensualment, els homes redueixen l’atur un 3,30% (-4.932 homes) i l’atur femení decreix un 2,30% (-4.574 dones). Hi ha 49.555 dones més en situació d’atur que homes, i representen aquest mes el 57,31% del total de l’atur (194.175 dones, per 144.620 homes). Respecte a l’any anterior, l’atur decreix en ambdós sexes: un 8,30% en els homes (-13.098) i un 6,19% en les dones (-12.805).
 • També baixa l’atur juvenil respecte al mes anterior (-2.661 joves, -11,64%), fins als195 joves en situació de desocupació. Interanualment la reducció ha estat d’un 8,92% (-1.979 joves).
 • Es redueix també les persones majors de 45 anys en situació d’atur (-2.895 persones, -1,42%), fins a les309 persones. Interanualment la disminució ha estat d’un 5,48% (-11.615 persones). Aquest mes representen el 59,12% del total de l’atur a Catalunya.
 • I també decreix l’atur entre les persones estrangeres (-2.015 persones, -2,9%), situant-se en 67.744 persones, i interanualment (-5.323 persones, -7,3%). Aquest mes representen el 20% del total de l’atur.
 • Es redueix l’atur a tots els sectors: als serveis (-7.245 persones, -2,88%), a la indústria (-980 persones, -2,54%), entre les persones sense ocupació anterior (-665 persones, -2,56%), a la construcció (-389 persones, -1,48%) i a l’agricultura (-227 persones, -3,72%). Interanualment, també es redueix l’atur a tots els sectors: agricultura (-28,93%, -2.389 persones), construcció (-8,23%, -2.330 persones), serveis (-7,36%, -19.380 persones) i indústria (-6,89%, -2.779 persones). Per contra, les persones sense ocupació anterior incrementen l’atur (+4,01%, +975 persones).
 Afiliació a la seguretat social
 
 • L’abril presenta675.730 persones cotitzants a la seguretat social, 38.626 més que el mes anterior (+1,06%), i 113.627 més que ara fa un any (+3,19%).
 Contractació
 
 • Es redueix la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 184.473 contractes, 967 contractes menys que l’anterior (-12,34%), i 36.427 contractes menys interanualment (-16,49%).
 • Intermensualment, la contractació s’ha reduït a la província de Barcelona (-26.211 contractes, -16,36%). A la resta de demarcacions s’han signat més contractes. Interanualment, la contractació baixa a totes les províncies.
 • Decreix contractació indefinida. 90.305 contractes indefinits signats, -10.893 contractes més respecte al març (-10,76%), i 17.506 contractes indefinits menys (-16,24%) interanualment. La contractació indefinida representa el 48,95% del total de la contractació mensual.
 • Els contractes fixos discontinus (25.538 contractes aquest mes), representen el 28,28% del total de la contractació indefinida (l’any 2022 representaven el 25,71%).
 • La contractació temporal es redueix amb més força que la indefinida: 94.168 contractes temporals signats, -15.074 contractes menys intermensualment (-13,80%), i 18.921 contractes menys interanualment (-16,73%). La contractació temporal representa el 51,05% del total de la contractació mensual.
 • Decreix la contractació als serveis (-21.061 contractes), a la indústria (-3.455 contractes) i a la construcció (-2.985 contractes). Per contra, s’incrementa a l’agricultura (+1.534 contractes, +55,99%). Interanualment els sectors tenen el mateix comportament, amb reducció de contractació als serveis (-28.183 contractes), la indústria (-6.763 contractes) i la construcció (-2.258 contractes), i més contractes a l’agricultura (+777 contractes).
 • Del total de contractes signats, el 78,80% ha estat del sector serveis (145.371 contractes), i d’aquests, el 49,59% ha estat indefinida. Aquest mes, la contractació indefinida a la construcció representa el 83,86% dels contractes signats, a l’agricultura el 77,61%, i a la indústria el 30,17%.
 • A l’abril la contractació masculina ha estat superior a la femenina: el 51,73% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (95.425 contractes) i el 48,27% dones (89.048 contractes).
Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)
 
 • Es redueix el nombre de persones en situació d’ERTO. L’abril finalitza amb 762 persones en situació d’ERTO a Catalunya, 1.215 persones menys que el mes anterior. D’aquestes, 2.401 persones estan incloses en ETOP i 361 persones en un ERTO per força major.
 • Del total de persones en ERTO, 1.109 són dones i 1.653 són homes. Les dones representen el 40,15% de les persones incloses en un ERTO.
 • El 35,55% de les persones tenen un ERTO parcial (982 persones) i el 64,45% un ERTO amb suspensió del contracte (1.780 persones).
 • A l’Estat espanyol 14.975 persones estan en situació d’ERTO.
Protecció social
 
 •  233.813 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 67,13% (s’inclouen els treballadors fixos discontinus que es troben en període inactiu dins del contracte).
  • 133.237 persones cobren una prestació contributiva.
  • 100.576 persones cobren una prestació no contributiva (el 43,02% del total d’atur registrat amb dret a prestació).
 • 114.488 persones no cobren prestacions per desocupació (el 32,87% del total de l’atur registrat).
 • 488 persones no cobren prestacions per desocupació (el 32,87% del total de l’atur registrat).
Valoració i propostes  de la UGT de Catalunya
 
La coincidència de la Setmana Santa amb l’inici del mes d’abril ha contribuït a la reducció de l’atur, per tercer mes consecutiu, i la creació d’ocupació, segons reflecteixen les dades que coneixem avui. En aquest sentit, l’augment del turisme i el bon temps són factors que habitualment es troben darrera dels indicadors positius en aquests mesos de l’any.
Tot i això, és important ressaltar que l’atur se situa en el més baix en un abril des del 2008 (299.387 persones), i que el nombre de persones cotitzants a la seguretat social, 3.675.730 persones, és la més alta en la sèrie històrica, iniciada l’any 2004, amb 38.626 llocs de treball creats en un mes i 113.627 llocs de treball en un any.
Aquest mes es redueix l’atur en les dones, els homes, joves, les persones majors de 45 anys i persones estrangeres. També decreix a totes les províncies i a tots els sectors econòmics, tant intertrimestral com interanualment.
S’han signat menys contractes, però la reducció de la contractació temporal ha estat més forta que la de la contractació indefinida que ja representa 48,95% del total d’aquest abril i el 46,51% del total de la contractació dels primers quatre mesos de l’any.
Així mateix, els contractes fixos discontinus representen aquest abril el 28,28% de la contractació indefinida i el 20,99% de la contractació indefinida dels quatre primers mesos de l’any, però s’ha de tenir en compte que les persones cotitzants al règim general de la seguretat social amb un contracte fix-discontinu representen el 6,66% del total d’afiliacions amb contracte indefinit.
Tot i aquestes bones dades, insistim en posar el focus en altres aspectes que repercuteixen en l’increment de la pobresa laboral, la pèrdua del poder adquisitiu de les famílies amb les rendes més baixes i l’augment de les situacions de vulnerabilitat, i que tenen a veure amb l’increment de preus de consum, de la inflació i de l’euríbor i l’ampliació dels marges de beneficis empresarials.
En aquest sentit, la UGT de Catalunya reclamem el repartiment just dels costos de la crisi per evitar un major deteriorament de la capacitat adquisitiva de la població treballadora i que no siguem sempre els mateixos qui suportem tot el pes de l’actual crisi de preus.
D’altra banda les persones treballadores joves, les més grans de 45 anys i les persones en situació d’atur de llarga durada necessiten respostes immediates per incorporar-se al mercat de treball. La reducció de l’atur i la intermediació laboral pública han de situar-se com a acció prioritària, amb més inversió en unes polítiques actives d’ocupació flexibles i adaptades a les característiques de les persones.
Necessitem un Servei Públic d’Ocupació de Catalunya modern i que garanteixi un servei permanent, gratuït i universal, amb més personal i recursos, i amb més orientadores i orientadors professionals que facilitin les transicions laborals de les persones en situació d’atur i les que volen progressar professionalment.
Amb tot això, la UGT de Catalunya continuem reclamant:
 
 • L’enfortiment del Diàleg social i del marc català de relacions laborals, com a eina de participació entre el Govern i els Interlocutors Socials per desenvolupar les mesures d’escut social i de millora de l’activitat econòmica que generi treball digne i amb drets, i un model laboral més just, solidari i equilibrat.
 • El Salari Mínim de Referència Català i per aconseguir que cap salari estigui per sota del 60 % del salari mitjà del país (1.319 euros per 14 pagues) i augmentar els salaris en consonància amb el nivell d’inflació i els beneficis empresarials.
 • Avançar en drets per posar fi a la precarietat laboral, defensant la negociació col·lectiva com a eina essencial per a la distribució de la riquesa i per l’establiment d’uns salaris dignes per a les persones treballadores, amb augments en consonància amb el nivell d’inflació i els beneficis empresarials.
 • Reformar les causes i el cost de l’acomiadament per a dotar de major estabilitat i seguretat les relacions laborals del nostre país, obstaculitzant el recurs fàcil a l’acomiadament barat i recuperant totes les garanties que van perdre els contractes indefinits amb la reforma laboral de 2012.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Treballar per assolir un nou model productiu més equilibrat i sostenible, basat en una política industrial, amb més inversió́ en innovació́, formació́ i coneixement, amb un model turístic sostenible i amb condicions de treball digne i un sector serveis amb  valor afegit.
 • Avançar cap a un model de protecció social que garanteixi els recursos suficients i estables en qualsevol moment de la vida, amb l’ampliació de la Renda Garantida de Ciutadania i amb una millor compatibilitat amb l’Ingrés Mínim Vital, i un sistema públic de pensions just, suficient i sostenible ara i demà.

Comments are closed.