VALORACIÓ ATUR JUNY: El 36,81% de les persones en situació d’atur no cobren cap prestació

Entre l’inici i la fi de l’estat d’alerta, l’atur s’ha incrementat en 89.805 persones i s’han destruït 134.009 llocs de treball

Principals dades d’atur i contractació del mes de juny a Catalunya:

 

  Juny’20 Variació mensual absoluta Variació mensual relativa Variació anual absoluta Variació anual relativa
Atur registrat 485.019 1.870 0,39 127.747 35,76
Dones 268.842 4.336 1,64 62.568 30,33
Homes 216.177 -2.466 -1,13 65.179 43,17
Joves 39.972 1.257 3,25 16.088 67,36
Atur registrat Estat espanyol 3.862.883 5.107 0,13 847.197 28,09
Atur registrat per províncies  
Barcelona 358.247 3.226 0,91 90.483 33,79
Girona 45.523 -838 -1,81 14.492 46,70
Lleida 22.933 -559 -2,38 5.479 31,39
Tarragona 58.316 41 0,07 17.293 42,15
Atur registrat per sectors  
Agricultura 9.004 573 6,80 1.958 27,79
Construcció 50.289 -727 -1,43 9.377 22,92
Indústria 36.672 -1.352 -3,56 7.128 24,13
Serveis 360.556 1.710 0,48 107.521 42,49
Sense ocupació anterior 28.498 1.666 6,21 1.763 6,59
Contractació registrada 164.438 58.106 54,65 -140.894 -46,14
Indefinida 22.771 8.205 56,33 -12.075 -34,65
Temporal 141.667 49.901 54,38 -128.819 -47,63
Contractació per províncies
Barcelona 108.469 38.078 54,09 -110.537 -50,47
Girona 19.499 9.355 92,22 -12.940 -39,89
Lleida 17.399 4.643 36,40 -4.046 -18,87
Tarragona 19.071 6.030 46,24 -13.371 -41,22
Contractació per sectors
Agricultura 8.597 -1.556 -15,33 -322 -3,61
Construcció 23.549 5.149 27,98 -11.534 -32,88
Indústria 10.182 254 2,56 -1.193 -10,49
Serveis 122.110 54.259 79,97 -127.845 -51,15
Afiliació a la seguretat social 3.330.259 15.690 0,47 -178.184 -5,08
Règim general 2.779.739 11.631 0,42 -166.857 -5,66
Autònoms 544.098 3.875 0,72 -10.644 -1,92

 Dades destacades:

 • L’atur se situa a Catalunya en 019 persones, amb 1.870 persones més que el maig i 127.747 persones més que ara fa un any, un increment intermensual d’un 0,39% i d’un 35,76% respecte a l’any anterior.
 • A l’Estat espanyol, 862.883 persones es troben en situació d’atur, amb un increment intermensual de 5.107 persones (+0,13%), i un creixement interanual de 847.197 persones (+28,09%).
 • Respecte al mes anterior, l’atur ha augmentat fonamentalment a Barcelona (+3.226,  +0,91%) i lleugerament a Tarragona (+41 persones, +0,07%). Per contra, s’ha reduït a Girona (-838 persones,-1,81%) i a Lleida (-559 persones, -2,38%).  Interanualment l’atur ha pujat a totes les províncies, destacant Barcelona amb 90.483 persones en situació d’atur més.
 • Puja l’atur perquè augmenta entre les dones (+4.336 dones, +1,64%), mentre que baixa entre els homes (-2.466 homes, -1,13%). Interanualment l’augment de l’atur masculí és superior al femení: +43,17% entre els homes (+65.179 homes), +30,33% entre les dones (+62.568 dones). Les dones representen el 55,43% del total de l’atur d’aquest mes.
 • Torna a incrementar-se l’atur juvenil, situant-se en 39.972 joves en situació d’atur: +1.257 joves (+3,25%) en un mes i +16.088 joves (+67,36%) interanualment.
 • Entre les persones majors de 45 anys es redueix lleugerament respecte al maig, arribant a les 239.454 persones (-138 persones, -0,06%). Però interanualment s’incrementa en 41.993 persones (+21,27%). Representen el 49,37% del total de l’atur a Catalunya.
 • I també torna a créixer entre persones immigrants: +1.207 persones intermensualment (+1,2%), i +31.793 persones interanualment (+45,1%). Aquest col·lectiu representa el 21,10% del total de l’atur.
 • En relació amb el mes anterior, l’atur s’incrementa fonamentalment als serveis, amb 1.710 persones més, seguit de les persones sense ocupació anterior (+1.666 persones), i de l’agricultura (+573 persones). Per contra, es redueix a la construcció (-1.352 persones) i a la indústria (727 persones). Interanualment l’atur puja en tots els sectors, destacant els serveis, amb 107.521 persones més en situació de desocupació (+42,49%).
 • Al juny s’ha creat ocupació, amb 15.690 noves persones cotitzants a la seguretat social (+0,47%), tot i que interanualment s’han destruït 178.184 llocs de treball (-5,08%).
 • S’han signat 164.438 contractes, 58.106 més que el mes passat (+54,65%), però 140.894 menys que ara fa un any (-46,14%).
 • Creix la contractació indefinida en 8.205 contractes respecte al mes passat (+56,33%), tot i que són 12.075 contractes menys que l’any anterior (-34,65%).
 • També ha augmentat la contractació temporal: 49.901 contractes més que el mes passat (+54,38%), però 128.819 contractes menys que l’any anterior (-47,63%). Tot i això, la contractació d’aquest juny continua sent imminentment temporal: el 86,15% de la contractació realitzada aquest mes.
 • El 74,26% de la contractació ha estat del sector serveis (122.110 contractes) i el 14,32% a la construcció (23.549 contractes). El 63,16% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (103.867 contractes).
 • El 54,71% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (89.964 contractes) i les dones el 45,29% del total de la contractació (74.474 contractes).
 • El mes de juny s’han presentat 374 nous Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) que afecten a 468 persones treballadores noves.
 • A 30 de juny, 968 persones continuen protegides per una situació de suspensió total o parcial per Expedients de Regulació Temporal d’ocupació (ERTO). D’elles, 310.826 es trobaven en situació d’ERTO per força major.
 • Des de finals d’abril, a Catalunya, 479 persones han deixat d’estar en situació de ERTO per força major, i 3.237 persones han deixat d’estar en un ERTO no per força major.
 • Pel que fa a la protecció social, 786.454 persones reben una prestació per desocupació, 303.305 persones més que l’atur registrat. D’aquestes, 659.575 perceben una prestació contributiva, 117.212 persones més que el mes anterior. Sobre les prestacions no contributives, intermensualment hi ha 3.135 persones més que cobren una prestació assistencial i 96 persones menys que cobren la renta activa d’inserció.
 • Al maig, 104 persones afectades per ERTO rebien la prestació contributiva per desocupació, 404.955 persones per suspensió d’ocupació i 73.149 persones per desocupació parcial. Si descomptem aquestes persones del total de beneficiàries de prestacions, 308.350 persones en situació d’atur són beneficiaries de prestacions per desocupació, mentre que 174.799 persones registrades a les oficines del SOC no cobren prestacions, el 36,18% del total de l’atur registrat.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Per quart mes consecutiu des de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19, i per sisè mes consecutiu des de l’inici de l’any 2020 l’atur puja a Catalunya, situant-se aquest juny en 485.019 persones, la xifra més alta des del mes d’abril de 2016 i l’increment més alt en un juny des de 2008. Són 1.870 persones més que el mes anterior, i 127.747 persones més que l’any passat.

L’atur ha augmentat aquest mes perquè ha pujat entre les dones (+4.336), entre les persones joves (+1.257) i entre les persones immigrants (+1.207).

Amb tot això, des de l’inici de l’estat d’alerta i fins a la seva finalització l’atur s’ha incrementat en 89.805 persones (març-juny) i s’han destruït 134.009 llocs de treball (variació de l’afiliació març-juny al darrer dia del mes).  

L’inici de la desescalada i la finalització de l’estat d’alarma el passat 21 de juny han fet augmentar la contractació d’aquest mes, bàsicament en el sector dels serveis, l’hostaleria i la restauració, però cau en comparació amb l’any anterior, tant en contractes indefinits, com en temporals. El nostre mercat de treball continua mostrant la seva fragilitat amb un model de precarietat altament flexible, que destrueix ocupació de manera massiva en molt poc temps, i que quan crea ocupació ho fa de forma temporal, parcial i precària.

Són necessàries mesures urgents per solucionar la situació dels col·lectius, les llars i les famílies més vulnerables que estan patint les conseqüències de la crisi sanitària, econòmica i social de manera més greu, i que no tenen eines ni recursos per fer-hi front. I també la situació les persones treballadores que encara no han percebut les prestacions vinculades als seus ERTOs, o que les han percebut amb quantitats errònies.

En aquest sentit, valorem de manera positiva l’aprovació de l’ingrés mínim vital com a instrument per a donar cobertura a les necessitats de les persones que s’han quedat fora del sistema de protecció, però cal una bona coordinació entre administracions que permeti agilitzar la tramitació de sol·licituds de les prestacions.

Alertem de que aquesta recuperació s’està basant en contractes temporals i a temps parcial, i que son focus de precarietat i pobresa laboral i amaguen subocupació i economia submergida. Per això, el sindicat reclama al Govern que vigili i prengui mesures per a evitar una recuperació basada en la precarietat i la subocupació, i negociï amb els agents socials un pla de xoc per l’ocupació de qualitat per a una reconstrucció social justa.

Així mateix, des de la UGT de Catalunya continuem alertant sobre la necessitat d’un canvi de model productiu per canviar el nostre model de mercat de treball actual, caracteritzat per la precarietat, la temporalitat i els baixos salaris. Ara més que mai necessitem un model productiu, generador d’ocupació de qualitat, amb unes condicions laborals dignes per a totes les persones treballadores, basat en la innovació, el coneixement i la formació.

Per tot això, des de la UGT de Catalunya: 

 • Reclamem la derogació immediata de les reformes laborals, que són les culpables d’aquest model laboral tan precari i que han fomentat l’acomiadament, la desregulació laboral i la implantació generalitzada dels contractes temporals. Els ERTE han demostrat que hi ha mecanismes de flexibilitat que preserven l’ocupació i que fan inútil una reforma laboral que únicament serveix per a privatitzar les condicions de treball. Només així podrem encarar una reconstrucció econòmica i social digna, eficient i sense deixar a ningú enrere.
 • Reclamem al govern de la generalitat la reorientació immediata dels pressupostos per atendre l’emergència social en la que es troben milers de famílies a Catalunya a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.

 • Emplacem al Govern de la Generalitat de Catalunya a agilitar els treballs d’elaboració d’un Pla per a la reactivació econòmica i la protecció social, pactat i concertat amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, per establir la priorització de les mesures necessàries i abordar la situació d’emergència econòmica, laboral i social.
 • Reclamem al Govern de la Generalitat de Catalunya un Pla de Xoc fruit del diàleg social per abordar la situació econòmica i l’emergència social.
 • Reclamem una política industrial ambiciosa.  S’ha d’aprovar  el Pla de suport al sector de l’automòbil i  una aposta clara i valenta per al sector, a l’alçada del que estan fent els altres països europeus.
 • Demanem de manera urgent, agilitar la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital per donar cobertura als centenars de milers de famílies que es troben fora de tots els circuits de protecció econòmica i social.
 • Exigim a l’administració que agiliti la tramitació de les prestacions de les persones en ERTO que encara no s’han resolt, perquè puguin disposar d’ingressos el més aviat possible, així com la garantia dels ingressos a les persones i famílies més vulnerables: les que depenen de la Renda Garantida de Ciutadania o prestacions assistencials, i també la cobertura a les persones que no tenen accés a les mesures aprovades: persones en situació d’atur, les que treballaven en economia submergida o les que cobren 430€ que difícilment podran subsistir.
 • Reclamem que es faci efectiva la reincorporació al seu lloc de treball de les persones en situació d’ERTOs, quan aquests finalitzin, i perllongar els expedients de regulació temporal d’ocupació en aquells sectors en els que sigui necessari.
 • Demanem una revisió exhaustiva de tots els ERTOs de força major per part de l’administració, amb l’objectiu de detectar aquelles empreses que els han presentat de manera injustificada, perquè siguin sancionades i hagin de retornar les subvencions rebudes.
 • Exigim que les empreses i les administracions compleixin amb l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per desenvolupar el seu treball.

Reclamem més recursos personals i econòmics per al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i incrementar el nombre d’orientadors i orientadores especialitzats per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones, així com polítiques actives d’ocupació d’impacte directe a les persones treballadores més afectades per aquesta crisi sanitària que inclogui una estratègia de reinserció laboral, amb itineraris d’orientació personalitzats i formació i requalificació professional per a millorar la serva ocupabilitat a curt termini i puguin reincorporar-se al mercat de treball el més aviat possible.

Comments are closed.