VALORACIÓ ATUR JUNY: El 71,77% de la contractació del mes de juny ha estat temporal i del sector serveis

El mes de juny, com és habitual, l’atur a Catalunya s’ha reduït en 20.145 persones, situant-se en 450.060 el número de persones que es troben en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 4,28% respecte al més anterior, i d’un 11,92% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 60.887 persones menys en situació de desocupació.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, s’ha reduït en 124.349 persones (-3,20%) respecte al mes de maig, i en 353.250 persones (-8,57%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 3.767.054 persones.

Aquest mes novament totes les províncies catalanes han reduït el número de persones en situació d’atur respecte a l’anterior. Així, a Barcelona l’atur s’ha reduït en un 3,45% (337.979 persones en situació d’atur, 12.094 persones menys que al mes anterior); Girona, en un 7,15% (39.318 persones aturades, 3.028 persones menys); Lleida, en un 9,22% (21.573 persones en situació d’atur, 2.191 menys), i Tarragona, en un 5,24% (51.190 persones en situació d’atur, 2.832 menys). Comparant amb el mateix període de ara fa un any, totes les províncies han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 11,05% de Lleida i el 13,03% de Tarragona.

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha reduït més entre els homes, amb un descens del 5,38% (11.605 homes menys en situació d’atur que al mes anterior), que entre les dones, amb un 3,36% menys d’atur (8.540 dones menys). Si comparem l’atur registrat d’aquest mes amb el mateix període de l’any anterior, observem que s’ha reduït un 15,05% entre els homes i un 9,13% entre les dones.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones en situació d’atur menors de 25 anys s’ha situat aquest mes de juny en 27.448 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 9,87%, amb 3.007 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes de juny de l’any anterior d’un 9,09%, amb 2.746 joves menys desocupats.

Pel que fa a la població estrangera aquest mes registra un total de 87.549 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció d’un 5,3% respecte al mes anterior, i un descens d’un 12,2% respecte al mateix període de l’any anterior. La població estrangera representa aquest mes de maig el 19,45% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes, l’atur s’ha reduït a tots els sectors: un 5,21% a l’agricultura (-602 persones en situació d’atur), un 4,76% als serveis (-15.158 persones aturades), un 3,45% a la indústria (-2.064 persones), un 3,26% a la construcció (-1.599 persones en situació d’atur) i un 2,28% entre les persones sense ocupació anterior (-722 persones aturades). Pel que fa a la variació interanual, l’atur també s’ha reduït en la construcció, en un 20,14% (11.970 persones menys), en la indústria, en un  16,26% (11.220 persones menys), en l’agricultura, en un13,49% (1.707 persones menys), en els serveis, en un 10,09% (34.013 persones menys) i entre les persones sense ocupació anterior, en un 6,01% (1.977 persones menys en situació d’atur).

En relació a la contractació, aquest mes de juny s’han signat un total de 296.891 contractes, 36.320 contractes més que al mes anterior (+13,94%) i 35.209 contractes més que ara fa un any (+13,45%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies: a Barcelona, s’han signat 21.094 contractes més que al mes anterior (+11,08%); a Girona, 6.410 contractes més (+25,03%); a Lleida, 5.190 contractes més (+31,23%), i a Tarragona, 3.626 contractes més (+12,96%). Respecte l’any anterior, Barcelona incrementa la contractació en un 13,92%, amb 25.841 contractes més, Girona en un 10,04%, amb 2.921 contractes més, Lleida en un 12,77%, amb 2.470 contractes més i Tarragona en un 14,40%, amb 3.977contractes més.

La contractació indefinida s’ha incrementat en un 3,41% respecte al mes anterior (+1.109 contractes indefinits) i un 26,35% respecte mateix mes de l’any anterior (+7.007 contractes indefinits). La contractació indefinida representa el 11,32% del total de la contractació d’aquest juny.

La contractació temporal ha crescut un 15,44% respecte al mes de maig (+35.211 contractes temporals) i un 12% respecte al mateix mes de l’any passat (+28.202 contractes temporals). El 88,68% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.

La contractació s’ha incrementat als serveis, amb 35.368 contractes més (+17,20%) i a la indústria, amb 1.945 contractes més (+5,83%). Per contra, s’ha reduït a l’agricultura, amb 835 contractes menys (-8,29%) i a la construcció, amb  158 contractes menys (-1,372%).

Aquest mes de juny, el 81,15% de la contractació ha estat del sector serveis i el 71,77% del total de la contractació ha estat temporal i del sector serveis (213.074 contractes).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes de juny hi havia 3196.447 persones afiliades, xifra que representa un increment de 32.688 persones afiliades (+1,03%) respecte al mes de maig, i 113.158 persones més (+3,67%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 53,57%: 218.293 de les persones registrades a les oficines de treball, el 46,88%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 55,63% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 140.148 amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 358.441 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 76,23% del total de l’atur registrat.

 Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Un any més el mes de juny torna a ser favorable per a les dades de l’atur: l’atur baixa, puja la contractació i s’incrementa el número de persones afiliades a la seguretat social com a conseqüència de la temporada estival i turística responent, una vegada més, a l’estacionalitat de l’ocupació que es crea habitualment durant els mesos d’estiu: la contractació temporal representa el 88,68% de la contractació total d’aquest mes, el 81,15% de la contractació s’ha realitzat en el sector dels serveis i el 71,77% del total de la contractació d’aquest mes és temporal i del sector serveis.

Però des de la UGT de Catalunya continuem alertant de les condicions laborals lligades a aquesta nova contractació: salaris més baixos, jornades parcials i contractes de curta durada.

Novament denunciem l’estacionalitat, la temporalitat i la precarietat de l’ocupació creada, que és el resultat de l’aplicació d’una reforma laboral imposada, i que res té a veure amb la creació d’ocupació de qualitat.

Per una altra banda, la taxa de cobertura de les prestacions per desocupació, torna a reduir-se arribant aquest mes fins al 53,57%; també s’incrementa el percentatge de persones que cobren una prestació no contributiva (426 euros), que aquest mes arriba fins el 55,63% del total de persones que tenen dret a una prestació; i s’incrementa el nombre de persones amb uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res, arribant ja al 76,23% de les persones en situació d’atur registrades

Per tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

  • La derogació de les darreres reformes laboral imposades, injustes, inútils i ineficaces i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
  • Prioritzar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat, amb mesures que impulsin la reactivació econòmica, que generin confiança i incentivin el consum de les persones.
  • Situar les persones com a l’objectiu prioritari: les que estan en situació d’atur, perquè cada vegada tenen més dificultats per trobar una ocupació que asseguri el seu nivell adquisitiu; i les que treballen, perquè cada vegada ho fan amb condicions més precàries, amb més temporalitat, parcialitat i sous més baixos.
  • Impulsar una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 000 euros.
  • Agilitar els processos d’acreditació de les competències professionals com a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Desenvolupar polítiques dirigides als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral com les persones majors de 45 anys, les persones que han esgotat les prestacions per desocupació, o les persones joves.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació amb més personal orientador, i millorar la  intermediació pública en el mercat de treball, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.

Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació, adoptant mesures adreçades principalment a aquestes persones que es troben en major grau de vulnerabilitat, amb polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació.

La reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.