VALORACIÓ ATUR MARÇ 2024: L’atur es redueix a Catalunya en 1.984 persones

La contractació indefinida continua en augment i el nombre de persones cotitzants a la Seguretat Social es situa en la més alta en un mes de març arribant als 3,71 milions.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de març a Catalunya:

Atur

 • Es redueix l’atur en 1.984 persones respecte el mes anterior (-0,57%) i el nombre de persones en situació d’atur es situa en 344.389 persones. L’atur també decreix interanualment amb 3.912 persones menys (-1,12%).
 • A l’Estat espanyol l’atur es redueix fins arribar a les 2.727.003 persones, 33.405 persones menys que el mes anterior (-1,21%) i257 persones de diferencia respecte l’any anterior (-4,73%).
 • L’atur es redueix lleugerament a totes les províncies. A la capital catalana l’atur es davalla en 546 persones (-0,21%), a Tarragona en 598 persones (-1,45%), a Lleida en 141 persones (-0,82%) i a Girona en 699 persones (-2,23%). Respecte a l’any anterior l’atur també es redueix a totes les demarcacions: a Lleida cau un 4,88% (-881persones), a Girona un 4,14% (-1.326 persones), a Tarragona un 1,98% (-820 persones) i a Barcelona un 0,34% (-885 persones).
 • Per sexes, l’atur masculí disminueix un 0,55% aquest mes (-816homes) i el femení un 0,59% (-1.168 dones). Hi ha 49.029 dones més en situació d’atur que homes, i representen aquest mes el 57,12% del total de l’atur (196.709 dones per 147.680 homes). Respecte a l’any anterior, l’atur també decreix en els dos gèneres: hi ha 1.872 homes menys (1,25%) i 2.040 dones menys (1,03%).
 • També decau l’atur entre les persones majors de 45 anys (-585 persones, -0,29%), situant-se en 200.507 persones. Interanualment hi ha una reducció de 2.697 persones (-1,33%). Aquest mes representen el 58,22% del total de l’atur a Catalunya.
 • L’atur juvenil també decreix respecte al mes anterior (-265 joves, -1,15%), situant-se en 22.780 joves. Interanualment, 76 joves menys estan  a l’atur (-0,33%).
 • Entre les persones estrangeres també disminueix l’atur respecte al mes anterior (-456 persones, -0,6%) situant-se en 70.552 persones. Interanualment, augmenta l’atur en 793 persones (1,1%). Aquest mes representen el 20,49% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur s’incrementa en la construcció lleugerament en 58 persones (+0,22%) i de manera més pronunciada entre les persones sense ocupació anterior en 293 persones (+1,12%). Per contra, es redueix en els serveis (-1.956 persones), en la industria (-348 persones) i en l’agricultura (-31 persones). Respecte a l’any anterior, l’atur es redueix a tots els sectors, a excepció de les persones que no tenien una ocupació anterior que augment en 585 persones (2,25%). En el sector de l’agricultura l’atur decreix en un 10,20% (-622 persones), en l’industria un 5,67% (-2.186 persones), en la construcció un 0,63% (-165 persones) i en els serveis un 0,61% (-1.524 persones).

Afiliació a la seguretat social 

 • L’any comença amb731.081 persones cotitzants a la seguretat social, 32.548 més que el mes anterior (+0,88%) i 93.978 més que ara fa un any (+2,58%).

Contractació 

 • Disminueix la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 187.946 contractes, 746 contractes menys que l’anterior (-0,40%) i, 22.494 menys que l’any anterior (-10,69%).
 • S’incrementa la contractació indefinida: 88.350 contractes indefinits signats, 696 contractes més respecte al febrer (+1,96%). En canvi s’han signat 12.848 contractes menys que l’any anterior (-12,70%). La contractació indefinida representa el 47,01% del total de la contractació mensual.
 • Els contractes fixos discontinus (20.244 contractes aquest mes), representen el 22,9% del total de la contractació indefinida.
 • La contractació temporal es redueix: 99.596 contractes temporals signats, 2.442 contractes menys intermensualment (-2,39%) i també 9.646 contractes menys interanualment (-8,83%). La contractació temporal representa el 54,88% del total de la contractació mensual.
 • Tant en el sector dels serveis, amb 863 contractes firmats (+0,58%), com en el sector de l’agricultura, amb 116 contractes (+4,42%), creix la contractació respecte el mes anterior. A diferencia del sector de la construcció, que ha disminuït un 13,72% (-1.398 contractes) i el sector dels indústria amb una reducció del 1,18% (-327 contractes). Interanualment, la contractació disminueix en tots els serveis: en la construcció un 21,31% (2.380 contractes), en els serveis un 10,47% (17.433 contractes), en la indústria un 8,90% (2.679 persones) i en l’agricultura un 0,07% (2 persones).
 • Del total de contractes signats, el 79,28% ha estat del sector serveis (148.999 contractes), i d’aquests, el 47,88% ha estat indefinida. Aquest mes, la contractació indefinida a la construcció representa el 84,54% dels contractes signats, a l’agricultura el 63,04%, i a la indústria el 28,63%.
 • La contractació masculina torna a superar a la contractació femenina: el 51,28% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (96.384 contractes) i el 48,72% dones (91.562 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) 

 • Es redueix el nombre de persones en situació d’ERTO. A 1 de març, 168 persones estaven en situació d’ERTO a Catalunya, 176 persones menys que el mes anterior. D’aquestes, 957 persones estan incloses en ETOP i 211 persones en un ERTO per força major.
 • Del total de persones en ERTO, 466 són dones i 702 són homes. Les dones representen el 39,30% de les persones incloses en un ERTO.
 • El 44,95% de les persones tenen un ERTO parcial (525 persones) i el 55,05% tenen un ERTO amb suspensió del contracte (643 persones).
 • A l’Estat espanyol 11.686 persones estan en situació d’ERTO.

Protecció social 

 • 110 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 73,65% (s’inclouen els treballadors fixos discontinus que es troben en període inactiu dins del contracte)
  • 443 persones cobren una prestació contributiva
  • 667 persones cobren una prestació no contributiva (el 41,81% del total d’atur registrat amb dret a prestació)
 • 263 persones no cobren prestacions per desocupació (el 26,35% del total de l’atur registrat).

Valoració i propostes  de la UGT de Catalunya 

El març ens porta l’arribada de la primavera i una reducció de l’atur (-1.984 persones) com és habitual en aquesta època, deixant a 344.389 persones a l’atur. Es preveu que tot i que aquesta Setmana Santa sigui abans d’hora, les xifres de turistes continuïn batent rècords i Catalunya es col·loqui com una de les principals destinacions internacionals elegida pels turistes, sobretot europeus. La Setmana Santa ha impulsat l’ocupació, donant-nos la xifra més alta de la història d’aquest mes en afiliats a la seguretat social (3,73 milions de persones). L’augment d’ocupació en el sector dels serveis (+863 contractes firmats) ve de la mà del turisme, aquesta ocupació, però sol ser en sectors caracteritzats per la precarietat de les seves condicions (llargues jornades laborals, baixos salaris, condicions climàtiques, etc.).

A diferència dels anteriors mesos les persones menors de 25 anys han experimentat un decreixement en l’atur, amb 265 persones menys en situació d’atur. Les persones estrangeres també han vist una millora amb 456 persones menys a l’atur respecte al mes anterior, però amb 793 persones més respecte a l’any anterior. En aquest descens les acompanyen també les dades de l’atur femení i de la població major de 45 anys. D’altra banda, la contractació ha sofert una disminució, respecte tant pel mes com l’any anterior, amb un total de 187.946 contractes signats (-746 contractes menys).

El gran protagonista dels sectors, ha estat el sector serveis representant el 79,28% de la contractació registrada, amb 148.999 contractes signats en aquest últim mes. Tot i aquestes bones dades, cal destacar la disminució del 10,47% dels contractes firmats en aquest sector respecte a l’any anterior.

Entre el sector serveis, l’hostaleria és el sector que més ha crescut amb 225.593 persones afiliades, suposant un creixement de 13.048 persones respecte al mes anterior i d’11.889 persones respecte a l’any anterior.

Tot i això, continuem observant els efectes positius de la reforma laboral, amb l’augment de la contractació indefinida (+1.696 contractes indefinits més), representant el 47,01% de la contractació. Aquesta xifra representa un notable increment des de l’any 2022, quan era del 20,78%, i el 2021, amb un 14,51%. La contractació temporal disminueix en 2.442 persones. La bona evolució del mercat del treball ens deixa amb 3.912 persones menys a l’atur en un any.

El mes de març també ens ha portat un important augment (+5.087 persones) dels fixos discontinus representant el 22,9% de la contractació indefinida, Així doncs, el primer trimestre del 2024 tanca amb gairebé uns 50.000 contractes fixos discontinus, suposant un augment de l’1,5% respectes el 2023.

Tot i la bona evolució del mercat de treball no podem perdre de vista altres factors determinants en l’economia del nostre país. Aquest mes l’IDESCAT confirmava el creixement del 2,6% de l’economia catalana en el conjunt de l’any passat, situant el PIB en els 292.474 milions d’euros. L’economia catalana se situa així per sobre de la mitjana de la Unió Europea (0,4%). El sector dels serveis – sobretot les activitats del comerç, el transport i l’hostaleria – han estat els grans protagonistes, representat més de dos terços del PIB català.

La inflació aquest mes torna a pujar, després de la davallada del segon mes de l’any, situant-se en el 3,2%. El Govern espanyol, després del descens del preu de la llum, el dia 1 de març va restablir l’IVA de l’electricitat al 21%, aquest és un dels factors que ha provocat l’augment de l’IPC. Amb tot i això, la inflació subjacent (exclou els aliments no elaborats i l’energia) continua en disminució representant la menor taxa en els últims dos anys (3,3%).

Implementar mesures per fer front a la disminució de poder adquisitiu de les persones treballadores, així com les disparitats salarials entre les diferents ocupacions i col·lectius, és una prioritat per tal de poder lluitar contra l’increment de les desigualtats socials i la vulnerabilitat.

Les polítiques a actives d’ocupació han d’incidir amb major força en totes aquelles persones que més dificultats tenen per inserir-se al mercat laboral, és per això que creiem que és essencial un replantejament d’aquestes polítiques perquè potenciïn i promocionin millores en la recerca de feina d’aquests col·lectius. Adaptar les polítiques a les persones per millorar les possibilitats d’inserció laboral, i la seva formació professional, i també incrementar la capacitat d’intermediació dels serveis públics d’ocupació són elements imprescindibles per augmentar la qualitat del mercat laboral.

En aquest sentit, ara és el moment d’abordar els problemes estructurals que continuen precaritzant les condicions laborals de milers de treballadores i treballadors, com la parcialitat desproporcionada i la involuntària, les jornades irregulars i interminables o els salaris baixos. I també és l’hora de combatre l’atur de llarga i molt llarga durada i les dificultats en l’accés al treball i el seu manteniment de determinats grups de la població, com les persones joves o les dones.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama: 

 • Eliminar la pobresa laboral, perseguint el Salari Mínim de Referència Català (SMRC) establert en 1.372 euros mensuals – equivalent el 60% del salari mitjà–, per assegurar una remuneració digna i ajustada a les condicions socioeconòmiques del poble.
 • Arribar fins a les 35 hores de jornada per llei i continuar caminant cap a les 32 hores setmanals. Augmentar la qualitat de les condicions laborals, dedicar menys hores a la feina i tenir un salari digne ha de ser l’objectiu
 • Avançar en drets per posar fi a la precarietat laboral. És necessari continuar amb les reformes per tal de consolidar la millora real de les condicions laborals de les persones treballadores i afavorir el creixement de la productivitat.
 • Avançar cap a un model de protecció social que garanteixi els recursos suficients i estables en qualsevol moment de la vida, amb l’ampliació de la Renda Garantida de Ciutadania i amb una millor compatibilitat amb l’Ingrés Mínim Vital, i un sistema públic de pensions just, suficient i sostenible ara i demà.
 • Inversions que assegurin una societat sostenible, equitativa, justa i amb capacitat per abordar els desafiaments que ens planteja l’emergència climàtica. Pressupostos socials emmarcats en la lluita per a l’eliminació de les diferencies socials i la protecció dels drets de la ciutadania catalana.
 • Lluitar per la igualtat substantiva entre dones i homes en el món laboral, eradicant la bretxa salarial de gènere, fomentant la coresponsabilitat i la conciliació laboral. Crear entorns de treball segurs i lliures de qualsevol tipus de discriminació i forma de violència de gènere.
 • Integrar la productivitat, la innovació i el coneixement en la creació de llocs de treball dignes, millorant el benestar social i protegint el medi ambient. Enfrontar l’emergència climàtica amb una indústria robusta que abraci les energies renovables, un turisme sostenible amb condicions laborals dignes i un sector de serveis amb valor afegit. No només aspirem a un canvi, sinó a un progrés cap a la sostenibilitat i el benestar per a tothom.
 • Crear polítiques públiques actives d’ocupació per fer front a l’atur dels sectors més vulnerables de la població. Promocionar l’augment i millora dels recursos al Servei Públic d’Ocupació, per convertir-lo en un referent per les persones treballadores i per les persones ocupadores.

L’enfortiment del Diàleg social i del marc català de relacions laborals, com a eina de participació entre el Govern i els Interlocutors Socials per desenvolupar les mesures d’escut social i de millora de l’activitat econòmica que generi treball digne i amb drets, i un model laboral més just, solidari i equilibrat.

Comments are closed.