La prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Font: Freepik

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, el que coneixem com a mútues d’accidents de treball, a més d’atendre els accidents i malalties professionals, tenen encomanades tasques com ara les d’assessorament i informació en prevenció ambcàrrec a quotes, i altres que incideixen més directament en el nostre àmbit social, tasques com el subsidi per tenir cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Aquest subsidi consisteix en el fet que tot treballador o treballadora té dret a una prestació econòmica, si ha de reduir la seva jornada de treball per tenir cura del menor al seu càrrec (destinada a les persones progenitores, adoptants o que acullin menors de 18 anys) que  estigui afectat per càncer o una altra malaltia greu.

El subsidi té per objecte compensar la pèrdua d’ingressos per haver de reduir la seva jornada laboral amb la consegüent disminució de salari, per la necessitat de tenir cura de manera directa, contínua i permanent de fills o menors a càrrec, durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

N’ÉS BENEFICIÀRIA TOTA PERSONA QUE TREBALLI PER COMPTE D’ALTRI O PER COMPTE PROPI, INDEPENDENTMENT DEL SEU SEXE, SEMPRE QUE:

 • Redueixi la jornada laboral en almenys un 50% de la seva durada. El subsidi es reconeixerà en proporció amb el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball de què gaudeixi la persona.
 • Per a la percepció del subsidi, el percentatge de reducció de la jornada es considera que es refereix a una jornada laboral d’una persona a temps complet comparable de la mateixa empresa i centre de treball que faci una feina idèntica o similar, i es computa sense tenir en compte altres reduccions de jornada que, si escau, es gaudeixin  per raó de guarda legal de menors o per tenir cura de familiars, o per qualsevol altra causa.
 • Si està contractada a temps parcial, no té dret al subsidi quan la durada efectiva de la jornada a temps parcial sigui igual o inferior al 25% d’una jornada de treball d’una persona a temps complet comparable. Això no obstant, si la persona té dos o més contractes a temps parcial, se sumen les jornades efectives de treball a efectes de determinar el límit esmentat.
 • Estigui afiliada i en situació d’alta en algun dels règims del Sistema de la Seguretat Social.
 • Dins de cada unitat familiar, ambdues persones progenitores, adoptants o acollidores han d’acreditar que es troben afiliades i en situació d’alta en algun règim públic de Seguretat Social o només una d’elles, si l’altra, a raó de l’exercici de la seva activitat professional, està incorporada obligatòriament a la mutualitat de previsió social establerta pel corresponent col·legi professional.
 • S’entendrà que es compleix aquest requisit en aquells supòsits que la persona progenitora, adoptant o acollidora del menor, que no és beneficiària de la prestació, tingui subscrit un conveni especial en el Sistema de la Seguretat Social per realitzar la seva activitat laboral en un país en el qual no existeixi instrument internacional de Seguretat Social.

NAIXEMENT DEL DRET

El dret neix a partir del mateix dia en què s’inicia la reducció de jornada, sempre que la sol·licitud es formuli en el termini de 3 mesos des de la data en què es va produir aquesta reducció. Un cop transcorregut aquest termini, els efectes econòmics del subsidi tenen una retroactivitat màxima de 3 mesos.

El subsidi es reconeix per un període inicial d’1 mes, prorrogable per períodes de 2 mesos quan subsisteix la necessitat que es tingui cura de manera directa, contínua i permanent del menor, que s’acredita mitjançant declaració del facultatiu del CAP (a Catalunya) o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleix els 18 anys.

Quan la necessitat de tenir cura directa, contínua i permanent del menor, segons s’acredita a la declaració mèdica emesa amb aquesta finalitat, és inferior a 2 mesos, el subsidi es reconeix pel període concret que s’indica a l’informe.

PRESTACIÓ ECONÒMICA

 • La prestació consisteix en un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100% de la base reguladora (BR) establerta per a la prestació d’incapacitat temporal (IT) derivada de contingències professionals o, si escau, la derivada de contingències comunes, quan no s’hagi optat per la cobertura de les contingències professionals i de manera proporcional a la reducció que experimenti la jornada laboral.

SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DEL DRET

La percepció del subsidi queda en suspens:

 • En les situacions d’IT, durant els períodes de descans per maternitat o paternitat, en els supòsits de risc durant l’embaràs i de risc durant la lactància natural i, en general, quan la reducció de la jornada de treball per cura de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu coincideixi amb qualsevol causa de suspensió de la relació laboral.

  Quan, per motius de salut, la persona que es feia càrrec del menor no pugui atendre’l i es trobi en situació d’IT o en període de descans obligatori de maternitat per naixement d’un nou fill, podrà reconèixer-se un nou subsidi a l’altra persona progenitora, adoptant o acollidora, sempre que reuneixi els requisits per tenir dret al subsidi.

 • En el supòsit d’alternança en la percepció del subsidi entre persones progenitores, adoptants o acollidores, queda en suspens la percepció per a la persona que el tingui reconegut quan s’efectuï el reconeixement del subsidi a l’altra persona progenitora, adoptant o acollidora.

La percepció del subsidi s’extingeix:

 • Per la reincorporació plena a la feina o la represa total de l’activitat laboral de la persona beneficiària i finalització la reducció de la jornada per tenir cura de menors, sigui quina sigui la causa que determini aquest acabament.
 • Si deixa d’haver-hi la necessitat de tenir cura directa, contínua i permanent del menor, a causa de la millora del seu estat o a l’alta mèdica per guariment, segons l’informe del Servei Públic de Salut (CAP) o d’un òrgan administratiu sanitari de la comunitat autonòmica respectiva, responsable de l’assistència sanitària del menor.
 • Quan una de les persones progenitores, adoptants o acollidores del menor posi fi a la seva activitat laboral , sense perjudici que, quan aquesta es reprengui, es pugui reconèixer un nou subsidi si s’acredita per la persona beneficiària el compliment dels requisits exigits i sempre que el menor continuï necessitant que se’n tingui cura de manera directa, contínua i permanent.
 • Per complir el menor 18 anys.
 • Per defunció del menor.
 • Per defunció de la persona beneficiària de la prestació.

Les persones beneficiàries tenen l’obligació de comunicar a l’entitat gestora o a la mútua corresponent qualsevol circumstància que impliqui la suspensió o extinció del dret al subsidi.

Font:

Web Seguretat Social

Comments are closed.