VALORACIÓ ATUR NOVEMBRE 2021: L’ocupació es recupera, la precarietat augmenta

Aquest novembre és el primer en 6 anys que es redueix l’atur i el novè mes consecutiu de descens, la qual cosa reflecteix la recuperació de l’activitat que s’observa des del març de 2021, amb 142.468 persones menys en situació d’atur.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de novembre a Catalunya: 

  Novembre’21 Variació mensual absoluta Variació mensual relativa Variació anual absoluta Variació anual relativa
Atur registrat 369.822 -8.138 -2,15 -114.926 -23,71
Dones 211.947 -4.055 -1,88 -55.555 -20,77
Homes 157.875 -4.083 -2,52 -59.371 -27,33
Joves 20.342 -1.980 -8,87 -17.685 -46,51
Atur registrat Estat espanyol 3.182.687 -74.381 -2,28 -668.625 -17,36
Atur registrat per províncies  
Barcelona 266.348 -7.518 -2,75 -84.482 -24,08
Girona 35.980 -194 -0,54 -12.701 -26,09
Lleida 20.491 -438 -2,09 -5.514 -21,20
Tarragona 47.003 12 0,03 -12.229 -20,65
Atur registrat per sectors  
Agricultura 8.536 -169 -1,94 -2.431 -22,17
Indústria 39.716 -954 -2,35 -9.458 -19,23
Construcció 28.626 -615 -2,10 -8.018 -21,88
Serveis 270.359 -5.566 -2,02 -86.478 -24,23
Sense ocupació anterior 22.585 -834 -3,56 -8.541 -27,44
Contractació registrada 282.472 19.477 7,41 88.225 45,42
Indefinida 48.828 8.051 19,74 23.628 93,76
Temporal 233.644 11.426 5,14 64.597 38,21
Contractació per províncies
Barcelona 214.330 17.872 9,10 69.126 47,61
Girona 25.019 734 3,02 9.059 56,76
Lleida 13.693 -485 -3,42 3.717 37,26
Tarragona 29.430 1.356 4,83 6.323 27,36
Contractació per sectors
Agricultura 5.783 584 11,23 -286 -4,71
Indústria 43.136 5.067 13,31 10.490 32,13
Construcció 13.954 2.895 26,18 3.867 38,34
Serveis 219.599 10.931 5,24 74.154 50,98
Afiliació a la seguretat social 3.514.504 14.765 0,42 135.509 4,01
Règim general 2.949.721 14.657 0,50 124.773 4,42
Autònoms 558.439 354 0,06 10.603 1,94

 Dades destacades:

 Atur

 • 822 persones en situació d’atur a Catalunya. Es redueix en 8.138 persones en relació al mes anterior (-2,15%), i en 114.926 persones respecte a l’any passat (-23,71%).
 • Baixa també l’atur a l’Estat espanyol, situant-se en 182.687 persones, amb un decrement intermensual de 74.381 persones (-2,28%), i una reducció interanual de 668.625 persones (-17,36%).
 • Es redueix l’atur a les quatre províncies, a excepció de Tarragona, on s’incrementa lleugerament, amb 12 persones més en situació d’atur (+0,03%).
 • L’atur d’aquest mes decreix fonamentalment per l’evolució de la província de Barcelona, amb 7.518 persones menys desocupades (-2,75%), També es redueix l’atur a Lleida, en 438 persones (-2,09%) i a Girona, en 194 persones (-0,54%). Interanualment l’atur baixa a totes les províncies, destacant Barcelona, amb 84.482 persones menys en situació de desocupació.
 • En termes absoluts, es redueix l’atur en ambdós sexes de manera similar: -4.083 homes (-2,52%) i -4.055 dones (-1,88%). Interanualment, baixa més l’atur masculí

(-59.371 homes, -27,33%) que el femení (-55.555 dones, -20,77%). Les dones representen el 57,31% del total de l’atur.

 • Decreix l’atur juvenil situant-se en 20.342 joves: 980 joves menys que el mes anterior (-8,87%), i 17.685 joves menys que ara fa un any (-46,51%).
 • I també es redueix l’atur entre les persones estrangeres, que se situa en 357 persones, amb 37.443 persones menys intermensualment, i 35.868 persones menys interanualment. Representen el 19,84% del total de l’atur.
 • Aquest mes, 215.933 persones majors de 45 anys es troben en situació d’atur: 137 menys que el mes anterior (-0,98%), i 30.380 persones menys que ara fa un any

(-12,33%). Representen el 58,39% del total de l’atur a Catalunya.

 • La reducció de l’atur la lidera el sector dels serveis (-5.566 persones, -2,02%). Segueix la indústria (-954 persones, -2,35%), les persones sense ocupació anterior (-834 persones, -3,56%), la construcció (-615 persones, -2,10%), i l’agricultura (-169 persones, -1,94%). Interanualment l’atur es redueix a tots els sectors, destacant novament els serveis amb 86.478 persones menys en situació d’atur (-24,23%).

Afiliació a la seguretat social 

 • Aquest mes s’incrementa l’afiliació a la seguretat social, amb 14.765 persones cotitzants més que l’octubre (+0,42%), i 509 persones cotitzants més que ara fa un any (+4,01%). En l’actualitat, 3.514.504 persones ocupades cotitzen a la seguretat social a Catalunya.
 • Si observem la dada d’afiliació a la seguretat social del darrer dia del mes s’han recuperat 4.150 llocs de treball respecte al mes de setembre, degut al fort increment de l’afiliació a la província de Barcelona, amb 14.119 persones noves cotitzants respecte al mes anterior. A Lleida també s’ha incrementat, 809 noves persones afiliades. Pel contrari, baixa l’afiliació a Girona (-5.832 persones cotitzants) i a Tarragona (-4.946 persones cotitzants).

Contractació 

 • Augmenta la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 472 contractes, 19.477 més que a l’octubre (+7,41%), i 88.225 contractes més que ara fa un any (+45,42%). La contractació intermensual creix a totes les províncies a excepció de Lleida, on s’han signat 485 contractes menys.
 • S’incrementa la contractació indefinida: 48.828 contractes indefinits signats, 051 contractes més que a l’octubre (-19,74%), Interanualment s’han signat 23.628 contractes indefinits més (+93,76%).
 • També creix contractació temporal: 233.644 contractes temporals signats, 11.426 contractes més intermensualment (+5,14%), i 64.597 contractes temporals més que l’any passat (+38,21%). La contractació temporal representa el 82,71% del total de la contractació.
 • Del total de contractes signats, el 77,74% ha estat del sector serveis (219.599 contractes). El 64,54% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis 182.304 contractes).
 • El 52,95% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (149.579 contractes) i el 47,05% dones (132.893 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) 

 • Com a conseqüència de la nova regulació dels ERTO, el Reial Decret- Llei 18/2021, s’ha hagut d’adaptar el sistema RED i no es disposa de les dades exactes de persones en situació d’ERTO disgregat per Comunitats Autònomes i províncies.
 • A 1 de desembre el nombre de persones treballadores incloses en un ERTO a l’Estat espanyol és de 125.632 persones, 39.992 menys respecte finals d’octubre, quan eren 165.624 persones. (Dades provisionals i subjectes a variacions significatives en els propers dies)
 • Recordem que a 31 d’octubre, 40.472 persones continuaven incloses en un ERTO a Catalunya.

Protecció social 

 • De les persones en situació d’atur, 224.012 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 59,27%.
  • 942 persones cobren una prestació contributiva
  • 070 persones cobren una prestació no contributiva.
 • 948 persones no cobren prestacions per desocupació (el 40,73% del total de l’atur registrat).
 • Aquest mes, 962 persones a Catalunya tenen dret a rebre la prestació contributiva per ERTO Covid-19.
 • Des de l’abril de 2020, 1.369.585 persones han tramitat l’alta inicial de la prestació contributiva per ERTO Covid-19 (1.189.850 per suspensió del contracte i 179.735 per ERTO parcial).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Aquest novembre és el primer en 6 anys que es redueix l’atur i el novè mes consecutiu de descens, la qual cosa reflecteix la recuperació de l’activitat que s’observa des del març de 2021, amb 142.468 persones menys en situació d’atur.

També observem l’increment en l’afiliació a la seguretat social i la contractació d’aquest mes, afavorit per la reactivació del comerç amb l’impuls de campanyes i ofertes, avançant la campanya nadalenca amb l’objectiu de fomentar el consum.

Ja hem recuperat les dades prepandèmiques en quant a atur i cotitzacions a la seguretat social. Hi ha menys persones en situació d’atur (-25.392 persones) i més ocupació (+73.702 persones cotitzants) que abans de l’esclat de la Covid-19, al febrer de 2020.

Tot i això, encara hi ha algunes dades que ens preocupen i continuem alertant sobre la precarietat laboral, l’alta temporalitat, que aquest mes gairebé arriba al 83% dels contractes registrats, i el seu ús fraudulent i les condicions laborals dels nous llocs de treball creats.

La UGT de Catalunya considera inajornable impulsar les transformacions necessàries per desenvolupar un model laboral més just, solidari i equilibrat. Hem de situar la creació de treball digne i de qualitat com un dels pilars de l’economia del nostre país per assolir un creixement sostingut en el temps. I per això és imprescindible la derogació de les reformes laborals imposades i un nou marc de relacions laborals i recuperar un marc de negociació col·lectiva més equilibrat.

Així mateix, el nostre sindicat exigeix una resposta immediata a les persones en situació de desocupació del nostre país, especialment a les persones en atur de llarga durada i a les persones en situació de més vulnerabilitat, amb polítiques d’ocupació i polítiques socials accessibles, permanents en el temps i amb el pressupost i professionals necessaris per atendre les persones adequadament.

Per tot això, la UGT de Catalunya continuem reclamant: 

 • L’increment de les partides socials als pressupostos de la Generalitat, elaborats  amb perspectiva de gènere i capaços de donar resposta a les necessitats de la ciutadania en situació de més vulnerabilitat.
 • La derogació immediata de les reformes laboralsdels anys 2010, 2012 i successives en la seva totalitat, com a punt de partida imprescindible per construir un model de relacions laborals més eficient i amb més drets per totes les persones treballadores.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins arribar en el 2023 al 60% del salari mig del país tal i com recomana la Carta Social Europea.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Una reforma fiscal integral que garanteixi la progressivitat, equitat i suficiència del sistema, amb la finalitat que la recuperació arribi a totes les persones.
 • L’impuls d’un nou Pacte nacional per a la indústria, amb mesures realment transformadores per a una indústria més resilient i sostenible, generadora d’ocupació digna i amb el pressupost suficient per desenvolupar-les.
 • Un pla de xoc per al sector del turisme, que fomenti la creació d’ocupació de qualitat i amb condicions laborals dignes.
 • L’enfortiment dels serveis públics, invertint més en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupaciói tot el sector públic, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector públic.
 • L’impuls de polítiques de reactivació econòmica, dirigides a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, per generar ocupació de qualitat mitjançant la utilització dels fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation.
 • Una tercera edició del ajuts establerts per la Generalitat de Catalunya per a persones treballadores  en ERTO i fixes discontinues que encara no han pogut tornar als seus llocs de Treball.
 • Dotar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dels recursos humans i econòmics necessaris i disposar d’unespolítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població i permanents en el temps. Amb itineraris personalitzats d’orientació al llarg de la vida i personal orientador especialitzat suficient, per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones.

Comments are closed.