VALORACIÓ ATUR FEBRER 2018: L’atur de febrer es redueix fonamentalment a la província de Barcelona i al sector serveis

L’efecte del MWC torna a influir en la reducció de l’atur.

S’han signat 21.534 contractes menys que el mes anterior.

Al mes de febrer l’atur es redueix a Catalunya i se situa en 418.181 persones, 4.685 persones menys que el mes anterior (-1,11%) i 34.161 persones menys que l’any passat (-7,55%).

L’atur també decreix a l’Estat espanyol: 3.470.248 persones en situació d’atur, 6.280 persones menys (-0,18%) respecte al mes anterior, i 280.628 persones menys (-7,48%) respecte al mateix període de l’any anterior.

L’atur baixa fonamentalment a la província de Barcelona, amb 3.482 persones menys en situació de desocupació (-1,14%) i 302.086 persones en situació d’atur. A la resta de províncies:

 • Tarragona: ha baixat l’atur en 825 persones (-1,56%), i presenta 52.193 persones en situació d’atur.
 • Girona: baixa també l’atur en 578 persones (-1,38%), i 41.401 persones en situació d’atur.
 • Lleida: puja l’atur en 200 persones (+0,90%) i 22.501 persones aturades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una disminució de l’atur que oscil·la entre el 4,15% de Lleida i el 8,04% de Barcelona.

L’atur s’ha reduït més entre els homes que entre les dones: 2.599 homes menys en situació d’atur (-1,39%), per 2.086 dones menys aturades (-0,88%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 10,10% en el cas dels homes (20.723 aturats menys) i un 5,44% en el de les dones (13.438 dones aturades menys).

Torna a augmentar l’atur entre la població treballadora més jove: El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 29.457 joves, 276 joves més en situació d’atur que el mes anterior (+0,95%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït en un 7,17%, amb 2.276 joves menys aturats.

Es redueix la població estrangera desocupada i representa el 20,81% del total de l’atur: Amb un total de 87.038 persones estrangeres en situació de desocupació, 190 persones menys que el mes anterior (-0,2%), i 2.790 persones menys (-3,1%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors:

 • Es redueix fonamentalment als serveis, amb 071 persones menys en situació d’atur (-1,35%). Segueix la indústria, amb 866 persones menys

(-1,79%) i la construcció, amb 543 persones menys (-1,49%).

 • S’incrementa entre les persones sense ocupació anterior en 537 persones (+2,01%) i a l’agricultura en 258 persones (+2,48%).

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, amb 18.654 persones menys (-5,91%); a la indústria, amb 7.176 persones menys

(-13,15%); a la construcció, amb 6.147 persones menys (-14,59%); entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.509 persones menys en situació d’atur,

(-5,25%) i a l’agricultura, amb 675 persones menys (-5,95%).

Es redueix la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 241.092 contractes, 21.534 contractes menys que el mes anterior (-8,20%).

La contractació baixa a totes les províncies:

 • Barcelona:593 contractes menys (-8,02%).
 • Tarragona:957 contractes menys (-8,26%).
 • Girona:758 contractes menys (-8,73%).
 • Lleida:226 contractes menys (-10,38%).

Comparant  aquestes dades amb les del mes de gener de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 8,42%, amb 18.723 contractes més, augmentant a totes les províncies.

S’han signat 37.027 contractes indefinits, 796 contractes més que el mes anterior, amb un increment d’un 2,20%, i d’un 12,50% respecte a l’any anterior (4.113 contractes més). La contractació indefinida representa el 15,36% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 204.065 contractes temporals, 22.330 menys que el mes anterior, amb una reducció del 9,86%, però un increment del 7,71%% respecte al mateix mes de l’any passat, amb 14.610 contractes més.

 • El 84,36% de la contractació realitzada aquest mes ha estat
 • El 79,70% de la contractació ha estat al sector serveis (192.153 contractes)
 • El 67,35% del total de la contractació del mes de febrer ha estat temporal i del sector serveis (192.153 contractes).

El 52,20% dels contractes del mes de febrer els han signat homes (125.845 contractes), mentre que les dones han signat el 47,80% del total de la contractació d’aquest mes (115.247 contractes).

Creix l’afiliació a la Seguretat Social

Aquest mes es comptabilitzen 3.291.909 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 24.263 persones (+0,74%) respecte al mes de gener. Respecte al mateix període de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 110.952 persones (+3,49%).

La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 61,17%.

 • El 38,83% de les persones en situació d’atur no cobren prestació o subsidi per desocupació (164.198 persones).
 • El 48% del total de les persones que reben una prestació, cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació: 124.159 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.
 • El 68,19% de les persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res (288.357 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

 Les dades que hem conegut avui indiquen que l’atur del mes de febrer s’ha reduït fonamentalment a la província de Barcelona i al sector dels serveis, absorbint el 74,32% i el 86,89% respectivament d’aquesta reducció. En aquest sentit, entenem que novament la celebració a Barcelona del congrés de la telefonia mòbil, el Mobile World Congress, ha estat un factor important per a la reducció de l’atur.

Tot i això, alertem de l’increment de l’atur d’aquest mes entre la població més jove respecte el mes de gener i que la caiguda de la contractació, amb 21.534 contractes menys que el mes anterior.

 Si comparem les dades d’aquest mes amb les que teníem abans de la crisi:

En l’actualitat hi ha 160.598 persones més en situació d’atur. 

 • Hi ha encara 78.096 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tenim 5.097  joves més en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en gairebé 16 punts percentuals.

Estem consolidant un mercat de treball precari, estacional, amb contractes temporals, parcials, de curta durada i amb baixos salaris, que no genera ocupació de qualitat i que ha minvat clarament el poder adquisitiu de les persones treballadores, incrementant la bretxa salarial i les diferències entre classes.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

La derogació de les darreres reformes laborals imposades, que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball, i la recuperació dels drets perduts per part de les persones treballadores.

 • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.
 •  Garantir uns salaris dignes i la capacitat adquisitiva de les persones treballadores amb un augment salarial al voltant del 3%, situant el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Fomentar la contractació indefinida contra el frau de la contractació temporal.
 • Fomentar la contractació a jornada completa i penalitzar la contractació parcial fraudulenta i involuntària.
 • Fer efectiu el registre de la jornada i el control horari a les empreses, contra les jornades extenses i hores extraordinàries no compensades.
 • A igual treball, igual sou, per lluitar contra la precarietat de les empreses multiserveis, falses cooperatives i falsos autònoms.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació i agilitar la sol·licitud i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania a les persones beneficiàries.
 • Impulsar les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació amb més recursos humans i econòmics. 
 • Reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva per evitar la desregulació del mercat de treball.

Comments are closed.