VALORACIÓ ATUR FEBRER 2019: La temporalitat i la precarietat continuen definint el mercat laboral català

Encara tenim gairebé 140.000 persones més situació d’atur que abans de l’inici de la crisi, entre ells molts joves. El 63,86% dels aturats cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobra res.

Principals dades d’atur i contractació del mes de febrer a Catalunya:

Aquest mes destaquem: 

 • El mes de febrer presenta una lleugeríssima reducció intermensual de l’atur, amb 396.642 persones en situació de desocupació (-1.734 persones), un 0,44% menys. Interanualment l’atur s’ha reduït en 21.539 persones (-5,15%), però amb menys intensitat que els anys anteriors.
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.289.040 persones, amb un increment de 3.279 persones (+0,10%) respecte al mes passat, però amb una reducció de 181.208 persones respecte a l’any anterior (-5,22%).
 • Respecte al mes anterior, l’atur s’ha reduït a totes les províncies, fonamentalment a Barcelona, que absorbeix el 60,32% de la reducció de l’atur en tremes absoluts. Interanualment també ha disminuït a totes les províncies.
 • Aquest mes l’atur s’ha reduït fonamentalment entre els homes:321 homes menys en situació, d’atur davant 413 dones menys desocupades. Interanualment la reducció de l’atur masculí també és superior: -6,81% entre els homes (-12.560 homes), -3,84% entre les dones (-8.979 dones). Les dones representen el 56,68% del total de l’atur d’aquest mes.
 • Torna a créixer l’atur juvenil en 1.054 joves (+3,50%) respecte al mes anterior, però també creix interanualment, amb 1.734 menors de 25 anys més en situació d’atur (+5,89%).
 • Es redueix lleugerament l’atur entre les persones majors de 45 anys respecte al mes anterior (-964 persones, -0,46%), i també interanualment, en 12.025 persones (-5,45%), però continuen representant més del 50% del total de l’atur a Catalunya, concretament el 52,59%.
 • Creix lleugerament l’atur entre persones immigrants en relació amb el mes anterior (+418 persones, +0,5%), però es redueix respecte a l’any passat (-4.834 persones, -5,6%). Aquest col·lectiu representa el 20,72% del total de l’atur.
 • Per sectors, en relació amb el mes anterior, l’atur es redueix fonamentalment als serveis (-1.982 persones). També disminueix a la construcció (-630 persones) i a la indústria (-616 persones). Per contra, s’incrementa entre les persones sense ocupació anterior (+1.220 persones) i a l’agricultura (+274 persones). Interanualment l’atur baixa a tots els sectors.
 • Creix l’afiliació a la seguretat social: intermensualment en 23.247 persones i interanualment en 93.497 persones.
 • Per contra, es redueix la contractació respecte al mes anterior (-36.041 contractes signats, -12,94%). Respecte a l’any passat, s’incrementa lleugerament (+1.444 contractes, +0,60%).
 • Cau la contractació indefinida, tant la intermensual com la interanual: s’han signat 2.956 contractes indefinits menys (-7,64%) que el mes passat i 1.290 contractes indefinits menys que ara fa un any (-3,48%).
 • Pel que fa a la contractació temporal, també s’ha reduït aquest mes, amb 33.058 contractes menys (-13,79%), però interanualment s’ha incrementat en 2.734 contractes (+1,34%).
 • I la contractació d’aquest mes de febrer continua essent imminentment temporal: el 85,27% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 79,35% de la contractació ha estat del sector serveis (192.461 contractes) i el 67,54% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (163.811 contractes).
 • Aquest mes s’ha continuat signat 197 contractes de recolzament a emprenedors a Catalunya, tot i que aquest tipus de contracte es va derogar mitjançant el Reial Decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre, amb data efectiva a partir de l’1 de gener de 2019.
 • El 52,24% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (126.698 contractes). Les dones han signat el 47,76% del total de la contractació (115.838 contractes).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 63,89%. Així, 856 de les persones registrades a les oficines de treball, el 36,11%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.
 • El 43,43% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (110.537 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).
 • El 63,86% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (254.393 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya 

Les dades d’atur i contractació del mes de febrer reflecteixen novament la precarietat del nostre mercat de treball: tot i que la celebració a Barcelona del congrés de la telefonia mòbil, el Mobile World Congress, ha estat un factor important per a la reducció de l’atur d’aquest mes, des de la UGT de Catalunya tornem a denunciar que el gran impacte econòmic que genera aquest congrés (més de 475 milions d’euros i 109.000 assistents) és a costa de precaritzar les condicions laborals dels milers de persones treballadores que durant aquests dies hi ha prestat serveis.

Aquest és l’exemple de la cara més cruenta del mercat de treball que s’està generant en l’actualitat basat en l’estacionalitat, la temporalitat, la parcialitat, els contractes de curta durada, per hores i els salaris de misèria, sense deixar de banda l’ús fraudulent i discriminatori de la contractació, que venim denunciant des de la UGT de Catalunya.

Les dades absolutes del mes de febrer en quant a reducció de l’atur i augment de persones cotitzants a la seguretat social, no poden amagar que encara no hem recuperat la situació d’abans de l’inici de la crisi: 139.059 persones més en situació d’atur, més joves també en situació d’atur, se signen menys contractes indefinits i més contractes temporals, menys cobertura de prestacions per desocupació, i més persones amb menys ingressos. I que les reformes laborals impulsades de manera unilateral pel govern de l’estat únicament han servit per precaritzar el nostre mercat de treball, empobrint encara més les persones treballadores del nostre país.

Alertem també de l’increment de l’atur entre les persones més joves, no només respecte el mes anterior sinó també interanualment; de l’augment de l’atur entre les persones immigrades; sobre el fet que la reducció de l’atur es produeix en major proporció entre els homes que entre les dones, i la reducció de la contractació indefinida tant intermensualment, com interanual.

Per una altra banda, denunciem que aquest mes es continuen formalitzant contractes de recolzament a emprenedors (197 contractes al febrer), que es trobarien en frau de llei. Recordem que aquest tipus de contracte va ser derogat expressament pel Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre.

Davant aquest escenari la UGT de Catalunya reclama: 

 • Derogar de manera immediata les reformes laborals imposades, perquè només han servit per precaritzar encara més el nostre mercat de treball, impulsar i reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva, per construir un nou model de mercat de mercat de treball, basat en la creació d’ocupació de qualitat i l’estable, i un canvi urgent de polítiques econòmiques i d’ocupació, amb un model productiu basat en una política industrial, amb més inversió en innovació, formació i coneixement.
 • Utilitzar la contractació indefinida i la jornada completa com a model general de la contractació laboral, i implementar en les empreses el registre de la jornada i el control horari com a eines per lluitar contra el frau de la contractació temporal, la contractació parcial fraudulenta i involuntària, les hores extraordinàries no compensades i els baixos salaris.
 • Traslladar a la negociació col·lectiva els acords assolits al AENC i l’ AIC, per a què cap conveni estigui per sota dels 14.000 euros anuals, i l’increment  de l’SMI fins al nivell europeu, 1.000 euros, perquè les persones treballadores recuperin el seu poder adquisitiu.
 • Reforçar el paper de la inspecció de treball, amb més recursos econòmics i més personal, amb l’objectiu de perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació.
 • Dotar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dels recursos humans i econòmics necessaris per disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població.
 • Impulsar la intermediació pública del SOC i regular les ofertes de feina que es publiquen en portals telemàtics amb uns mínims requisits que incloguin: salari, contractació, horari, experiència i formació, i en què no aparegui cap signe de discriminació per raó de sexe, amb l’objectiu d’evitar el frau.

Garantir la protecció social a les persones que perden la feina i que tenen més dificultats per retornar al mercat de treball, amb una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de més estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora. 

Comments are closed.