VALORACIÓ EPA II TRIMESTRE 2017: 157.400 llars catalanes tenen els tots els seus membres actius en situació de desocupació i a 248.400 tots els assalariats ho són amb contracte temporal

La UGT de Catalunya denuncia que les dades absolutes no poden maquillar l’ocupació precària que es cera per donar resposta a les necessitats estacionals de la temporada estiuenca.

Les dades de l’EPA del segon trimestre de l’any que coneixem avui situen la taxa d’atur a Catalunya en el 13,2%, amb 497.400 persones en situació de desocupació:

 • 2,08 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 2,75 punts percentuals menys que el segon trimestre de l’any 2016.
 • En termes absoluts, l’atur s’ha reduït en 79.300 persones respecte el trimestre anterior (-13,75%), i en 106.200 persones respecte al mateix període del 2016 (-17,59%).
 • A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 17,22%, amb 3.914.300 persones en situació de desocupació, 340.700 persones menys que el trimestre anterior (-8,01%), i 660.400 persones menys ara fa un any (-14,44%).
 • Població activa:767.900 persones. S’ha reduït en 6.700 persones respecte al trimestre passat (-0,18%), i en 17.0000 persones en relació al mateix període de l’any anterior (-0,45%).
 • Taxa d’activitat: 61,6%, amb un descens de 0,2 punts percentuals respecte el trimestre anterior, i 0,59 punts percentuals menys que l’any anterior.
 • Població ocupada:270.500 persones. S’ha incrementat en 72.600 persones respecte al trimestre anterior (+2,275%), i en 89.200 persones respecte al mateix trimestre de l’any 2016 (+2,80%).
 • Taxa d’ocupació: 53,4%, amb un increment de 1,1 punts percentuals respecte el trimestre anterior, i 1,2 punts percentuals més que ara fa un any.
 • Taxa de temporalitat: se situa aquest trimestre en el 21,71%, 0,95 punts percentuals més que el trimestre anterior i 1,04 punts més que l’any anterior.
 • Taxa de parcialitat: 14,58%, 0,04 punts percentuals menys que el trimestre anterior, però 0,21 punts més que el mateix trimestre del 2016.

Per províncies:

 • Barcelona: taxa d’atur del 13,03%, amb 362.400 persones desocupades.
 • Girona: taxa d’atur del 13,14%, amb 50.100 persones desocupades.
 • Lleida: taxa d’atur del 12,31%, amb 25.400 persones desocupades.
 • Tarragona: taxa d’atur del 14,96%, amb 59.600 persones desocupades.

Segons el sexe:

L’atur s’ha reduït més entre les dones que entre els homes.

 • 800 dones menys en situació d’atur respecte al trimestre anterior (-14,11%), i 65.100 dones menys respecte al mateix trimestre del 2016 (-20,38%). En l’actualitat 254.400 dones estan en situació d’atur i la taxa d’atur femenina se situa aquest trimestre en el 14,17%.
 • Entre els homes, l’atur s’ha reduït en 37.400 homes respecte al trimestre anterior (-13,33%), i en 41.100 homes respecte a l’any anterior (-14,46%). Hi ha 243.100 homes en situació d’atur i la taxa d’atur masculina se situa en el 12,33%.

Població jove:

La taxa d’atur juvenil se situa en el  30,47%, 17,3 punts percentuals més que la taxa d’atur general, amb un total de 80.800 joves en situació de desocupació. La taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 67,07%.

Població estrangera:

El nombre de persones estrangeres en situació de desocupació s’ha reduït en 16.500 persones respecte al trimestre anterior, i 79.100 persones respecte ara fa un any, situant-se en 133.100 persones. Representen el 26,75% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors:

 • Els serveis han creat 52.000 llocs de treball aquest trimestre i 74.000 llocs de treball en relació a l’any anterior.
 • A la construcció, s’han creat 9.800 llocs de treball aquest trimestre i 21.400 llocs en un any.
 • L’agricultura ha destruït 2.700 llocs de treball aquest trimestre, però s’han creat 6.600  respecte el mateix període del 2016.
 • La indústria, tot i crear 13.700 llocs de treball aquest trimestre, s’han destruït 12.700 llocs de treball en relació a l’any anterior.

Tot i aquestes dades, continuem molt lluny de la recuperació del mercat de treball:

2r.Trim.2007 INDICADORS 2r.Trim.2017 DIFERÈNCIA
229.800 POBLACIÓ DESOCUPADA 497.400 267.600
6,00 TAXA D’ATUR (%) 13,20 7,20
3.569.700 POBLACIÓ OCUPADA 3.270.500 -299.200
59,20 TAXA D’OCUPACIÓ (%) 53,40 -5,80
3.799.500 POBLACIÓ ACTIVA 3.767.900 -31.600
63,00 TAXA D’ACTIVITAT (%) 61,60 -1,40
23,99 TAXA DE TEMPORALITAT (%) 21,71 -2,28
11,93 TAXA DE PARCIALITAT (%) 14,58 +2,65
12,70 TAXA D’ATUR JUVENIL (%) 30,47 +17,77
55.700 ATUR DE LLARGA DURADA 260.100 +204.400
154.300 NO PERCEPTORS DE PRESTACIÓ 357.000 +202.700
64.200 LLARS SENSE CAP PERSONA AMB INGRESSOS 90.800 +26.600
45.600 LLARS AMB TOTS ELS ACTIUS DESOCUPATS 157.400 +111.800

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

 Les dades que hem conegut avui corresponen al segon trimestre de l’any 2016 que com cada any presenta una evolució positiva en quant a la reducció de la taxa d’atur i a la creació d’ocupació, responent al comportament habitual d’aquests tres mesos de l’any: abril, maig i juny.

Destaquem també la reducció de la població activa en 6.700 persones respecte al trimestre passat, i en 17.000 persones respecte al mateix període de l’any anterior, dada que afavoreix també la reducció de l’atur.

Tot i la bona evolució de les dades en termes absoluts, des de la UGT de Catalunya continuem alertant sobre la precarietat de l’ocupació que s’està creant, que dóna resposta de manera massiva a les necessitats estacionals de la temporada estiuenca i que, en cap cas, correspon a un canvi de model productiu ni a un increment de la qualitat de l’ocupació: creix la temporalitat i la parcialitat.

Alertem també sobre la destrucció de l’ocupació a la indústria, amb 12.700 llocs de treball menys que ara fa un any, mentre que a la construcció s’han creat 21.400 llocs de treball i 74.000 als serveis.

Per una altra banda, segons l’EPA d’aquest trimestre, 357.000 persones desocupades no cobren prestacions, el 71,77% de l’atur d’aquest trimestre; 90.800 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos; hi ha 157.400 habitatges amb tots els seus actius en situació de desocupació i 248.400 llars amb tots els assalariats amb contracte temporal.

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

Derogar de manera immediata de les reformes laborals imposades pel govern i la recuperació de tots els drets perduts per part de les persones treballadores.

 • Impulsar mesures actives urgents per a la creació d’ocupació en sectors més estables i amb més qualitat.
 • Fomentar la contractació indefinida amb ajudes finalistes per a la competitivitat, la investigació i el desenvolupament d’aquelles empreses que tinguin menys contractes temporals i contractin persones amb dificultats d’inserció.
 • Incrementar les mesures de control de la contractació per evitar el frau en la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social.
 • L’impulsar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Dedicar més recursos i mesures per a la permanència i ocupabilitat de les persones treballadores de més edat i penalitzar les empreses per acomiadar als treballadors de més edat.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Agilitar els processos d’acreditació de les competències professionals com a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral.

Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.