VALORACIÓ EPA II TRIMESTRE: La precarietat en l’ocupació i la desocupació es perpetua

L’ocupació que es crea és estacional, precària i amb salaris baixos. El 67,52% de la població en situació de desocupació no rep cap prestació. 91.500 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos.

EPA II TRIMESTRE 2019 – Principals dades Catalunya

Aquest trimestre destaquem: 

 • La taxa d’atur se situa aquest trimestre en el 11,17%, 0,47 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,22 p.p. menys que ara fa un any, però encara molt lluny de la taxa del segon trimestre de 2007, abans de l’inici de la crisi, que se situava en el 6%.
 • Hi ha 300 persones en situació d’atur, 15.300 menys que el trimestre anterior (-3,43%) i 700 menys que ara fa un any (-0,16%). En comparació amb el segon trimestre de 2007 encara hi ha 201.500 persones més en situació d’atur.
 • Aquest trimestre s’han creat 40.200 llocs de treball respecte al trimestre anterior (+1,19%) i 800 llocs de treball en relació a l’any anterior (+2,11%). Però encara hi ha 138.500 llocs de treball menys que abans de l’inici de la crisi.
 • A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 14,02%, amb 3.230.600 persones en situació de desocupació, 123.600 menys que el trimestre anterior (-3,68%), i 259.500 persones menys que ara fa un any (-7,44%).
 • S’incrementa la població activa en 24.800 persones (+0,65%) i la taxa d’activitat, situant-se en el 61,55% (+0,2p.p). Interanualment, la població activa s’incrementa en 70.000 persones (+1,85%).
 • La taxa d’ocupació s’incrementa lleugerament respecte al trimestre anterior (+0,4%) i se situa en el 54,68%. També creix interanualment en 0,38 punts percentuals.
 • S’incrementa la taxa de temporalitat (+0,8% trimestralment i +0,1% interanualment), situant-se aquest trimestre en el 21,66%. i la taxa de parcialitat també creix trimestral (+0,22%) i interanualment (+0,17%) i aquest trimestre arriba al 14,52%.
 • Aquest trimestre la desocupació masculina és superior a la femenina: el 51.33% de persones en desocupació són homes (221.400 homes), i el 48,67% són dones (209.900). Aquest fet es deu a que l’atur s’ha reduït molt més entre les dones (-13.200 dones, -5,92%), que entre els homes (-2.100 homes, -0,94%). Interanualment, l’atur femení també s’ha reduït (-4.300 dones, mentre que l’atur masculí s’ha incrementat (+3.600 homes), però la taxa d’atur femenina (11,38%) continua sent superior a la masculina (10,98%).
 • La taxa de parcialitat femenina s’ha incrementat aquest trimestre  i se situa aquest trimestre en el 22,53%, més del triple que la masculina (7,22%). I la taxa de temporalitat femenina (22,42%) també és superior a la masculina (20,9%).
 • L’atur juvenil s’ha reduït aquest trimestre en 14.500 joves i en 900 joves respecte al mateix període de l’any anterior. Els joves representen el 17,83% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil (24,58%) és més del doble de la taxa d’atur general i la de  temporalitat juvenil és gairebé tres vegades la taxa de temporalitat general, i se situa en el 62,87%.
 • L’atur entre les persones estrangeres es redueix aquest trimestre en 5.500 persones (-0,04%) i representen el 28,38% del total de persones en situació de desocupació. En relació a l’any anterior, la població desocupada estrangera creix en 2.600 persones (+0,02%).
 • Per sectors, aquest trimestre s’han destruït 17.900 llocs de treball a la construcció. Per contra, s’han creat 42.300 llocs de treball als serveis,000 a la indústria i 2.700 a l’agricultura. Interanualment, la construcció ha destruït 29.300 llocs de treball i l’agricultura presenta 9.700 llocs de treball menys. Els serveis han creat 107.300 llocs de treball, mentre que la indústria només 2.400 llocs nous.
 • El 53,77% del total de persones ocupades a Catalunya treballen més de 40 hores setmanals i el 8,92% més de 45 hores setmanals.
 • D’altra banda, la població en situació de desocupació de llarga durada i de molt llarga durada es perpetua: 176.200 persones porten més d’un any en situació d’atur, (el 40,85% del total) i d’aquestes, el 58,23% porten més de 2 anys sense feina (102.600 persones).
 • El percentatge de població en situació de desocupació que no rep prestacions arriba al 67,52% (291.200 persones).
 • Pel que fa a les famílies, 91.500 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos, 127.900 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 256.300 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Les dades de l’EPA d’aquest trimestre reflecteixen novament el bon comportament habitual del segon trimestre de l’any  respecte a l’increment de l’ocupació i la reducció de l’atur. Però també continuen mostrant la precarització del nostre mercat de treball i dels drets de les persones treballadores, fruit de la crisi i de les reformes laborals imposades. I tot i el creixement econòmic i l’increment dels guanys empresarials, aquests continuen sense traduir-se en beneficis salarials i socials per a les persones.

Continua la precarietat en l’ocupació, caracteritzada per l’alta temporalitat, els contractes de curta durada i la parcialitat, i que s’agreuja en el cas de les dones i de les persones joves. Les dones presenten una taxa de temporalitat 1,52 punts percentuals superior a la masculina i 15,31 p.p. més de parcialitat; i els joves, una taxa de temporalitat 41,21 p.p superior a la general.

I també la precarietat en la desocupació, amb una taxa d’atur 5,17 punts percentuals superior a la d’abans de la crisi, la persistència de l’atur de llarga durada i l’increment de l’atur de molt llarga durada, i una taxa de cobertura de prestacions insuficient: només el 31,20% de les persones en situació de desocupació rep un subsidi o una prestació.

Per tot això, des de la UGT de Catalunya continuem exigint: 

 • La derogació de les reformes laborals i la implantació de mesures addicionals per a lluitar contra la precarietat i la desigualtat en el nostre mercat de treball.
 • Orientar les polítiques econòmiques, socials i d’ocupació cap a la reducció de les desigualtats i la pobresa, per a la creació de llocs de treball de qualitat, estable i amb salaris dignes.
 • Construir un model productiu basat en una política industrial, amb més inversió en innovació, formació i coneixement.
 • Treballar cap a la implementació de la reducció de la jornada laboral fins a les 32 hores, amb l’objectiu de crear més ocupació i facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
 • Perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació i reforçar el paper de la inspecció de treball, amb més recursos i més personal.
 • La implementació efectiva del registre obligatori de la jornada i el control horari en les empreses, per garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, una retribució proporcional al temps de treball, acabar amb els abusos en les hores extraordinàries i crear un marc de seguretat  jurídica per a les persones treballadores i per a les empreses.
 • Impulsar unes polítiques actives d’ocupació de qualitat, efectives i accessibles a tota la població, així com la intermediació pública, regulant les ofertes de feina perquè incloguin salari, contractació, horari, experiència i formació, i en què no aparegui cap signe de discriminació per raó de sexe, amb l’objectiu d’evitar el frau.

Garantir la protecció social a les persones que perden la feina i a les que tenen més dificultats per retornar al mercat de treball.

Comments are closed.