Inspecció de Treball de Girona dona la raó a la UGT i obliga a aplicar el conveni sectorial al servei de socorrisme de l’Escala

L’empresa AUNAR GROUP, encarregada del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges de l’Escala, defensava l’aplicació del seu conveni d’empresa, un conveni que no havia estat negociat pels treballadors i treballadores del servei de socorrisme de l’Escala, i que l’empresa va imposar per abaratir costos i precaritzar les condicions laborals de la plantilla.

La UGT de les Comarques Gironines i la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum del sindicat van presentar una denúncia, l’octubre de 2019, contra l’empresa AUNAR GROUP encarregada del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges de l’Escala per no aplicar als treballadors i treballadores les condicions laborals reflectides al conveni col·lectiu sectorial que correspon al servei -el Conveni d’Empreses Privades que Gestionen Equipaments i Serveis Públics, a efectes de l’Activitat Esportiva i de Lleure- sobretot quant a salaris i jornada laboral.

S’estava produint un incompliment del conveni col·lectiu sectorial d’aplicació i de les obligacions aplicables en matèria laboral, recollides també a l’art. 201 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP 9/2017).

La Inspecció de Treball resol: “requerir a l’empresa perquè procedeixi a garantir les condicions estipulades en el conveni col·lectiu d’àmbit superior (sectorial) en tot el seu abast, amb especial atenció a la matèria salarial i temps de treball (…) la regularització de tots els conceptes salarials impagats en virtut d’aquest conveni, així com les diferències de cotitzacions resultants. Les diferències salarials i de cotització hauran d’abonar-se a tots els treballadors que hagin prestat serveis des de l’any 2019, malgrat que puguin haver causat baixa en l’empresa”.

La UGT de Catalunya, amb aquesta resolució, també posa en valor les propostes sindicals que van aconseguir que la Llei de Contractes del Sector Públic inclogui l’obligació als plecs de licitació de recollir el conveni col·lectiu sectorial de l’activitat licitada. Amb això aconseguim que els contractes públics no recullin la prioritat aplicativa dels convenis d’empresa establerta en les reformes laborals que precaritzen les condicions de centenars de milers de treballadors i treballadores amb condicions de treball per sota dels convenis sectorials.

L’empresa AUNAR GROUP defensava l’aplicació del seu conveni d’empresa, un conveni que no havia estat negociat pels treballadors i treballadores del servei de socorrisme de l’Escala, i que l’empresa va imposar per abaratir costos i precaritzar les condicions laborals de la plantilla.

La UGT esperem que l’Ajuntament de l’Escala vetlli pel compliment d’aquesta Resolució de la Inspecció de Treball i que el pròxim concurs el faci tenint en compte el Codi de Bones Pràctiques del Servei de Socorrisme a les Platges a Catalunya i sobretot vigili el compliment del conveni col·lectiu sectorial.

La UGT de Catalunya, amb la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum del sindicat i la plataforma SOS Socorristes treballem des de fa tres anys per dignificar el sector a Catalunya i lluitar contra la precarització de les condicions de treball en un servei que és públic. Impulsem l’elaboració del Codi de Bones Pràctiques del Servei de Socorrisme a les Platges vigent a Catalunya, i mitjançant recursos a plecs de licitació i denúncies a les empreses que incompleixen, estem aconseguint que es generalitzi l’aplicació del conveni col·lectiu sectorial, dignificant les condicions de milers de treballadors i treballadores i contribuint a la millora del servei a la ciutadania.

Una vegada més, exigim la derogació de les reformes laborals que només han aconseguit precaritzar les condicions de milions de treballadors i treballadores i alimentar la competència deslleial entre empreses intentant trencar la negociació col•lectiva sectorial.

Comments are closed.