La temperatura en els centres de treball ha d’ajustar-se a la normativa de prevenció de riscos laborals

Les empreses han de tenir en compte els paràmetres de temperatura en funció de la mena de treball.
UGT considera encertat que el Pla de xoc d’estalvi i gestió energètica en climatització del Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost, que recull mesures com la regulació de la climatització d’espais s’ajusti al que es preveu en la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.
La norma estableix, concretament, que es limitarà la temperatura de l’aire en els recintes calefactats a 19 °C i en els refrigerats no serà inferior a 27 °C, mantenint la humitat relativa entre el 30% i el 70%. Unes temperatures que seran aplicable a l’interior dels establiments habitables condicionats, situats en els edificis i locals destinats a ús administratiu, comercial, d’oci i restauració, així com estacions de transport i aeroports, quedant exempts centres sanitaris i hospitalaris i centres educatius.
La normativa indica, així mateix, que els llindars de temperatura hauran d’ajustar-se per a complir el que es preveu en el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i que aquells recintes que justifiquin la necessitat de mantenir condicions ambientals especials o disposin d’una normativa específica, no hauran de complir aquestes limitacions de temperatura.
Aquest Reial decret regula les condicions que han de complir-se en els locals de treball tancats, i estableix que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27 °C i la temperatura dels locals on es facin treballs lleugers estarà compresa entre 14 i 25 °C.
D’altra banda, la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball, assenyala que la temperatura òptima per a locals tancats on es facin treballs sedentaris estaria entre els 20 °C i els 24 °C a l’hivern, i entre els 23 °C i els 26 °C a l’estiu i, per al cas d’activitats lleugeres, els rangs se situarien entre els 21 °C i 25 °C per a estiu i els 16 °C i 22 °C per a hivern.
Incrementar la Inspecció de Treball
UGT considera encertat que el Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost reculli la necessitat de complir amb el que es disposa en el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril sobre la temperatura a la qual s’han de mantenir els centres de treball perquè no es converteixi en un risc per a la seguretat i salut de les persones treballadores. Per tant, les empreses hauran de tenir en compte els paràmetres de temperatura marcats pel RD d’en funció de la mena de treball que es desenvolupi.
A més, el sindicat insisteix que per a aquells llocs de treball que es desenvolupen a l’aire lliure o en llocs tancats amb temperatures extremes, es tinguin en compte les mesures preventives de caràcter organitzatiu com a canvis de torn i horaris, descansos periòdics i reclama que s’incrementi la labor de la Inspecció de Treball i es reguli la temperatura màxima a la qual es permet treballar a l’aire lliure i la durada de l’exposició, ja que la normativa actual no l’estableix.

Comments are closed.