Assetjament sexual en l’àmbit laboral: què és i com actuar

assetjament sexual

L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i gènere són algunes de les violències masclistes presents en l’àmbit laboral.

Què és l’assetjament en l’àmbit laboral?

L’assetjament en l’àmbit laboral consisteix en la violència física, sexual o psicològica que es pot produir en l’entorn laboral. Ja sigui en el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i de l’horari laboral si té relació amb la feina. Una de les formes de violència més generalitzades en l’àmbit laboral és l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

Què és l’assetjament sexual?

L’assetjament sexual constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat, d’índole sexual que tingui l’objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. No necessàriament s’ha de produir de manera reiterada per ser considera’t assetjament sexual.

  • Exemples: petons, abraçades, carícies, tocaments no desitjats, comentaris amb connotació sexual, proposicions de caràcter sexual, bromes obscenes, invitacions, comunicacions de contingut sexual, exhibició de material sexual, gestos, etc.

Què és l’assetjament per raó de sexe o gènere?

L’assetjament per raó de sexe onstitueix un comportament continu i sistemàtic no desitjat relacionat amb el sexe o el gènere d’una persona, que tingui l’objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

  • Exemples: expressions i bromes sexistes, comentaris i accions discriminatòries o que menyspreïn el treball i les capacitats de la dona, actitud paternalistes, insults basats en el sexe, ridiculització per raó de sexe, ignorar aportacions d’una persona per raó del seu sexe o gènere, etc.

Obligacions de les empreses davant l’assetjament sexual o per raó de sexe

Les empreses han d’aportar mesures específiques, negociades amb la representació legal de les treballadores i treballadores, per prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

Totes les empreses, independentment de la seva mida, tenen l’obligació de promoure condicions de treball i procediments per prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe, així com arbitrar en procediments per donar resposta a denúncies i reclamacions. Els protocols d’empresa han de ser negociats amb la representació de les persones treballadores.

Què pots fer en cas de patir assetjament a l’empresa?

Via interna a l’empresa:

Totes les empreses han de disposar d’un protocol, a través del qual es pugui activar un procediment de denúncia i sanció per assetjament sexual o per raó de sexe. L’objectiu és articular i definir el circuit de resposta i protecció a la treballadora dins de l’empresa.

Via externa administrativa:

Inspecció de Treball. D’aquesta manera es fiscalitza a l’empresa, quant a organisme encarregat de vetllar per les condicions de treball, l’existència de mecanisme de prevenció i d’investigacions de comunicacions i denúncies presentades.

Via externa judicial:

Jutjats social o penal. Es pot demandar davant el jutjat social o, sempre que els fets siguin susceptibles de constituir un delicte penal (l’assetjament sexual està tipificat com a delicte en el Codi Penal, art. 184).

La persona assetjada és la única legitimada per interposar la denúncia. Tot i que l’empresa pot actuar en nom propi, com a responsable que és de mantenir un espai de treball lliure de violència masclista.

Recomanacions si pateixes assetjament sexual

No és culpa teva, no ho ocultis. La persona que t’assetja és l’única responsable de la situació i, per tant, has de prendre la decisió de fer-ho públic i buscar els mitjans per tal que l’assetjament cessi.

Informa’t. Acudeix als delegats i delegades XASI (xarxa d’agents sindicals per la igualtat) de la teva empresa i valora i considera totes les opcions existents.

Actua i fes ús dels teus drets. Recull proves, intenta obtenir les més decisives: notes, gravacions de converses, escrits, documents, etc.

Adreça’t al sindicat!

Si pateixes una situació d’assetjament sexual a la feina, pots posar-te en contacte amb la UGT i t’ajudarem. Tens a la teva disposició el nostre servei SIAM, d’informació, assessorament i mediació per a dones, que té com a objectiu combatre les desigualtats en l’entorn laboral. Posa’t en contacte: igualtat@catalunya.ugt.org / 93 329 82 73

Més informació:

Comments are closed.